Junit etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Junit etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Junit5'de birim testleri ve entegrasyon testleri nasıl paralel çalıştırılır?JUnit 5'de birim testlerini ve entegrasyon testlerini paralel çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Maven veya Gradle Yapılandırması

JUnit 5'de paralel test çalıştırma özelliklerini kullanabilmek için Maven veya Gradle yapılandırmanızı güncellemeniz gerekebilir.

Maven

Maven kullanıyorsanız, maven-surefire-plugin ve maven-failsafe-plugin eklentilerini yapılandırmanız gerekiyor.

pom.xml:

xml
<project> ... <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>3.0.0-M5</version> <configuration> <parallel>methods</parallel> <useUnlimitedThreads>true</useUnlimitedThreads> </configuration> </plugin> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId> <version>3.0.0-M5</version> <configuration> <parallel>methods</parallel> <useUnlimitedThreads>true</useUnlimitedThreads> </configuration> <executions> <execution> <goals> <goal>integration-test</goal> <goal>verify</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin> </plugins> </build> ... </project>

Gradle

Gradle kullanıyorsanız, test ve integrationTest görevlerini paralel çalışacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

build.gradle:

groovy
plugins { id 'java' } repositories { mavenCentral() } dependencies { testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.7.0' testRuntimeOnly 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.7.0' } test { useJUnitPlatform() maxParallelForks = Runtime.runtime.availableProcessors() } task integrationTest(type: Test) { useJUnitPlatform() shouldRunAfter test maxParallelForks = Runtime.runtime.availableProcessors() testClassesDirs = sourceSets.integrationTest.output.classesDirs classpath = sourceSets.integrationTest.runtimeClasspath } sourceSets { integrationTest { compileClasspath += sourceSets.main.output + sourceSets.test.output runtimeClasspath += sourceSets.main.output + sourceSets.test.output } } configurations { integrationTestImplementation.extendsFrom testImplementation integrationTestRuntimeOnly.extendsFrom testRuntimeOnly }

JUnit 5 Konfigürasyonu

JUnit Platform Properties

JUnit 5'de paralel çalıştırma ayarlarını junit-platform.properties dosyasında yapabilirsiniz.

src/test/resources/junit-platform.properties:

properties
junit.jupiter.execution.parallel.enabled = true junit.jupiter.execution.parallel.mode.default = concurrent junit.jupiter.execution.parallel.config.strategy = dynamic

Bu ayarlar, JUnit 5 testlerini paralel olarak çalıştırmak için gerekli konfigürasyonları sağlar.

Testlerin Ayrılması

Birim testleri ve entegrasyon testlerini ayırmak için genellikle farklı paketler veya adlandırma kuralları kullanılır.

  • Birim testleri için src/test/java dizinini kullanabilirsiniz.
  • Entegrasyon testleri için src/integrationTest/java gibi ayrı bir dizin oluşturabilirsiniz.

Bu yapılandırmalarla birlikte JUnit 5 testlerini paralel olarak çalıştırabilir ve test süresini kısaltabilirsiniz.

Domain logiciğinin entitylerde olması yani rich domain modelin unit testler için önemi ve sağladığı kolaylıklar.
İçindekiler

Giriş


Rich Domain Model Nedir?

Domain Logic ve Entity İlişkisi

Rich Domain Model ve Unit Testlerin Önemi


Test Sürecinin Hızlandırılması

Kodun Anlaşılabilirliği ve Bakımının Kolaylaştırılması

Daha Sıkı İş Kurallarının Uygulanması

Rich Domain Model ile Unit Test Yazma Teknikleri


Temel Unit Test Yazma

Mocking ve Stubbing (Örneğin: Mockito Kullanımı)

Testlerde Karmaşık Senaryoların Ele Alınması

Java, Junit, Mockito ve Spring Boot ile Örnek Uygulama


Proje Yapısının Oluşturulması

Entity Testlerinin Yazılması

Servis Katmanı Testlerinin Yazılması

Entegrasyon Testlerinin Yazılması

Karmaşık Senaryolarla Testler

Sürdürülebilirlik ve En İyi Uygulamalar


Test Kodunun Bakımı

Test Kapsamının Optimize Edilmesi

Otomatik Test Raporlaması

Sonuç ve Öneriler


Ekler


Kaynak Kodlar

Kullanılan Araçlar ve Kütüphaneler


1. Giriş

1.1 Rich Domain Model Nedir?

Rich Domain Model, yazılım mimarisinde, iş mantığının doğrudan domain sınıfları içerisinde yer alması yaklaşımını ifade eder. Bu, her bir entity'nin kendi davranışını içermesi ve iş mantığının, ana servisler veya yardımcı sınıflar yerine entity'ler içinde tanımlanması anlamına gelir.


Örnek olarak basit bir Product sınıfı düşünün:


java

Copy code

public class Product {

    private String name;

    private double price;


    // Getter ve Setter metodları


    public void applyDiscount(double discount) {

        this.price -= this.price * discount;

    }

}

Burada applyDiscount metodu, iş mantığının bir parçası olarak Product sınıfı içinde tanımlanmıştır.


1.2 Domain Logic ve Entity İlişkisi

Entity sınıfları, veritabanındaki tabloları temsil ederken, iş mantığını da barındırmaktadır. Bu, modelin daha bütünleşik ve uyumlu olmasını sağlar. Entity'nin kendi içinde davranışlarını barındırması, anlaşılabilirliği ve bakımını kolaylaştırabilir.


Domain Logic ve Entity İlişkisine örnek:


java

Copy code

public class Order {

    private List<Product> products;


    // Diğer alanlar, Getter ve Setter metodları


    public double calculateTotalPrice() {

        return products.stream().mapToDouble(Product::getPrice).sum();

    }

}

Bu örnekte, Order sınıfı, kendi içindeki ürünlerin toplam fiyatını hesaplama görevini yerine getirebilmektedir.


Bu giriş bölümü, Rich Domain Model'in ne olduğunu ve domain logic ile entity arasındaki ilişkiyi açıklar. İşte böyle bir yapı, yazılım geliştirme sürecinde unit testlerin önemini ve nasıl daha etkili bir şekilde yazılabileceğini geliştirebilir.


2. Rich Domain Model ve Unit Testlerin Önemi

2.1 Test Sürecinin Hızlandırılması

Rich Domain Model, iş mantığının doğrudan domain sınıflarına entegre edilmesi sayesinde test sürecinin daha hızlı olmasına olanak tanır. Entity sınıflarında yer alan iş mantığı, izole bir şekilde test edilebilir.


Örnek:


java

Copy code

class ProductTest {

    @Test

    void testApplyDiscount() {

        Product product = new Product("Laptop", 1000);

        product.applyDiscount(0.1);

        assertEquals(900, product.getPrice());

    }

}

2.2 Kodun Anlaşılabilirliği ve Bakımının Kolaylaştırılması

Rich Domain Model'in bir başka avantajı da kodun okunabilirliğinin artmasıdır. İlgili iş mantığı, ilgili sınıf içinde yer alır, bu da kodun takip edilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır.


2.3 Daha Sıkı İş Kurallarının Uygulanması

Entity sınıflarında yer alan iş mantığı, sıkı iş kurallarının uygulanmasını sağlar. Bu, iş kurallarının daha uyumlu bir şekilde izlenmesine ve test edilmesine yardımcı olabilir.


Örnek:


java

Copy code

public class Account {

    private double balance;


    public void withdraw(double amount) {

        if (amount > balance) {

            throw new IllegalArgumentException("Insufficient funds");

        }

        balance -= amount;

    }

}


class AccountTest {

    @Test

    void testWithdraw_InsufficientFunds() {

        Account account = new Account(100);

        assertThrows(IllegalArgumentException.class, () -> account.withdraw(200));

    }

}

Bu bölüm, Rich Domain Model'in unit test sürecine olan etkilerini, testlerin hızlandırılması, kodun anlaşılabilirliği ve iş kurallarının sıkı bir şekilde uygulanması bağlamında incelemektedir.3. Rich Domain Model ile Unit Test Yazma Teknikleri

3.1 Temel Unit Test Yazma

Rich Domain Model kullanmanın ilk adımı, iş mantığını anlayabilmek ve onu domain sınıfları içinde doğru bir şekilde modellemektir. İlk testler genellikle bu iş mantığının doğrudan test edilmesi ile ilgili olacaktır.


Java ve Junit ile örnek bir test:


java

Copy code

class OrderTest {

    @Test

    void testCalculateTotalPrice() {

        Product product1 = new Product("Book", 20);

        Product product2 = new Product("Pen", 5);

        Order order = new Order(Arrays.asList(product1, product2));

        assertEquals(25, order.calculateTotalPrice());

    }

}

3.2 Mocking ve Stubbing (Örneğin: Mockito Kullanımı)

Bazı durumlarda, bağımlılıkların simüle edilmesi gerekebilir. Mockito gibi kütüphaneler, bağımlılıkları taklit etmek ve davranışlarını kontrol etmek için kullanılabilir.


Örnek:


java

Copy code

class OrderServiceTest {


    @InjectMocks

    private OrderService orderService;


    @Mock

    private OrderRepository orderRepository;


    @Test

    void testFindOrderById() {

        Order order = new Order();

        when(orderRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(order));

        Order result = orderService.findOrderById(1L);

        assertEquals(order, result);

    }

}

3.3 Testlerde Karmaşık Senaryoların Ele Alınması

İş mantığı karmaşık hale geldikçe, testler de karmaşıklaşabilir. Bu durumda, senaryoların ayrı ayrı ele alınması ve gerekirse parametrize edilmiş testlerin kullanılması önem kazanabilir.


Örnek:


java

Copy code

class DiscountServiceTest {


    @ParameterizedTest

    @CsvSource({"100, 10", "200, 20", "300, 30"})

    void testCalculateDiscount(double amount, double expectedDiscount) {

        DiscountService discountService = new DiscountService();

        double discount = discountService.calculateDiscount(amount);

        assertEquals(expectedDiscount, discount);

    }

}

Bu bölüm, Rich Domain Model ile unit test yazmanın temel tekniklerini ve Java, JUnit ve Mockito ile ilgili örnekleri içerir.


Mükemmel, "Java, Junit, Mockito ve Spring Boot ile Örnek Uygulama" bölümüne geçiyoruz.


4. Java, Junit, Mockito ve Spring Boot ile Örnek Uygulama

4.1 Proje Yapısının Oluşturulması

Proje yapısı, etkili bir şekilde unit test yazabilmek için düzenli ve anlaşılabilir olmalıdır. Spring Boot kullanarak bir uygulama oluşturmak, bu işlemin büyük bir kısmını otomatize eder.


4.2 Entity Testlerinin Yazılması

Entity sınıflarının test edilmesi, Rich Domain Model yaklaşımının temelidir. Entity'nin davranışları, uygun testlerle doğrulanmalıdır.


Örnek:


java

Copy code

class CustomerTest {

    @Test

    void testFullName() {

        Customer customer = new Customer("John", "Doe");

        assertEquals("John Doe", customer.getFullName());

    }

}

4.3 Servis Katmanı Testlerinin Yazılması

Servis katmanı, iş mantığını içerir ve bu, genellikle bir veya daha fazla repository ile iletişim içerir. Mockito kullanarak bu bağımlılıklar simüle edilebilir.


Örnek:


java

Copy code

class CustomerServiceTest {


    @InjectMocks

    private CustomerService customerService;


    @Mock

    private CustomerRepository customerRepository;


    @Test

    void testFindCustomerById() {

        Customer customer = new Customer("John", "Doe");

        when(customerRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(customer));

        Customer result = customerService.findCustomerById(1L);

        assertEquals(customer, result);

    }

}

4.4 Entegrasyon Testlerinin Yazılması

Spring Boot, entegrasyon testlerinin yazılmasını kolaylaştırır. Bu testler, uygulamanın farklı katmanlarının birlikte nasıl çalıştığını kontrol eder.


Örnek:


java

Copy code

@SpringBootTest

class CustomerIntegrationTest {


    @Autowired

    private CustomerService customerService;


    @Test

    void testFindCustomerById_integration() {

        Customer result = customerService.findCustomerById(1L);

        assertNotNull(result);

    }

}

4.5 Karmaşık Senaryolarla Testler

Karmaşık iş senaryoları, ayrıntılı testler gerektirir. Bu testler, iş mantığının her yönünü doğru bir şekilde ele almalıdır.


Örnek:


java

Copy code

class OrderProcessTest {


    @InjectMocks

    private OrderService orderService;


    @Mock

    private ProductRepository productRepository;

    @Mock

    private CustomerRepository customerRepository;


    @Test

    void testProcessOrder() {

        Customer customer = new Customer("John", "Doe");

        Product product = new Product("Laptop", 1000);

        when(productRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(product));

        when(customerRepository.findById(1L)).thenReturn(Optional.of(customer));


        Order result = orderService.processOrder(1L, 1L);

        assertNotNull(result);

        assertEquals(1, result.getProducts().size());

    }

}

Bu bölüm, bir projede Rich Domain Model kullanırken nasıl etkili unit testler yazılacağını ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.


5. Sonuç ve Öneriler

5.1 Rich Domain Model'in Avantajları

Bu yazıda, Rich Domain Model yaklaşımının, unit test yazma sürecinde nasıl avantajlar sağladığı incelenmiştir. Bu yaklaşım, iş mantığının doğrudan entity sınıflarına yerleştirilmesi ile kodun anlaşılabilirliğini artırabilir ve test sürecini hızlandırabilir.


5.2 Önerilen Teknikler

İş Mantığını Sınıflandırma: Domain sınıfları içerisinde iş mantığını düzenli bir şekilde sınıflandırmak, unit testlerin etkin bir şekilde yazılmasına yardımcı olabilir.


Kapsamlı Testler Yazma: Rich Domain Model kullanırken karmaşık iş senaryolarının doğru bir şekilde ele alınması, uygulamanın güvenilirliğini artırabilir.


Yeniden Kullanım ve Modülerlik: İş mantığının domain sınıflarına uygun bir şekilde entegre edilmesi, kodun yeniden kullanımını ve modülerliğini teşvik edebilir.


5.3 Araçlar ve Teknolojiler

Bu yazıda, Java, JUnit, Mockito ve Spring Boot gibi teknolojiler kullanılarak unit testlerin nasıl yazılabileceği gösterilmiştir. Bu araçlar, modern yazılım geliştirme süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve etkili unit test yazmanın anahtarı olabilir.


5.4 Son Söz

Rich Domain Model, yazılım geliştirme sürecinde önemli bir yaklaşım olup, uygun bir şekilde kullanıldığında unit testlerin etkinliğini ve verimliliğini artırabilir. Bu yazı, bu sürecin nasıl optimize edilebileceği ve modern yazılım araçları ile nasıl desteklenebileceği üzerine derinlemesine bir bakış sunmaktadır.


Domain logiciğinin entitylerde olması yani rich domain modelin unit testler için önemi  interview soruları ve cevapları


Elbette, Rich Domain Model'in unit testler için önemi üzerine odaklanan potansiyel mülakat soruları ve cevapları aşağıda sıralanmıştır:


Soru 1: Rich Domain Model nedir ve unit testlerde nasıl bir avantaj sağlar?

Cevap: Rich Domain Model, iş mantığının doğrudan domain sınıfları içine yerleştirildiği bir yaklaşımdır. Bu, testlerin daha hızlı yazılmasını ve kodun okunabilirliğini artırmasını sağlar. Ayrıca, iş kurallarının daha uyumlu bir şekilde uygulanmasına ve takip edilmesine de yardımcı olur.


Soru 2: Entity sınıflarına iş mantığı eklemek ne tür dezavantajlar doğurabilir?

Cevap: Entity sınıflarına iş mantığı eklemek, bazen bağımlılıkları karmaşıklaştırabilir ve sınıfların fazla sorumluluk almasına neden olabilir. Bu, Single Responsibility Principle ile çelişebilir. Ancak uygun bir şekilde tasarlandığında, bu problem aşılabilir.


Soru 3: Mockito'nun Rich Domain Model içinde unit testler yazarken rolü nedir?

Cevap: Mockito, bağımlılıkların taklit edilmesine olanak tanır. Rich Domain Model içinde, bu bağımlılıkları izole etmek ve kontrol etmek, iş mantığını test etmenin etkin bir yolunu sağlar.


Soru 4: Rich Domain Model kullanırken karmaşık senaryoları nasıl test edersiniz?

Cevap: Karmaşık senaryoları test etmek, doğru parametrizasyon ve test senaryosunun ayrıntılı olarak planlanması gerektirir. JUnit gibi araçlar, farklı girdi senaryolarını test etmek için parametrize edilmiş testler sağlayabilir.


Soru 5: Spring Boot ile Rich Domain Model yaklaşımı arasında nasıl bir sinerji oluşturabilirsiniz?

Cevap: Spring Boot, otomatik yapılandırma ve bağımlılık enjeksiyonu gibi özelliklerle, Rich Domain Model'in uygulanmasını kolaylaştırabilir. İş mantığını domain sınıfları içine entegre etmek, Spring Boot'un sağladığı bağımlılık yönetimi ve otomasyon avantajlarıyla daha etkin bir şekilde yapılabilir.


Soru 6: Rich Domain Model'de Anemic Domain Model'e göre hangi avantajlar ve dezavantajlar bulunmaktadır?

Cevap: Rich Domain Model, iş mantığını doğrudan domain sınıfları içinde barındırır, bu da kodun daha uyumlu ve tutarlı olmasını sağlar. Anemic Domain Model ise, iş mantığını ayrı servis sınıflarında tutar, bu da bazen değişiklikleri daha karmaşık hale getirebilir. Ancak, Rich Domain Model bazen sınıfların fazla sorumluluk almasına yol açabilir.


Soru 7: Rich Domain Model kullanırken Entity testlerini nasıl yazarsınız?

Cevap: Entity testleri, o entity'nin iş mantığını doğrulamak için yazılır. JUnit gibi bir kütüphane kullanarak, entity'nin davranışlarını ayrı ayrı test edebilirsiniz. Mock nesneler kullanarak bağımlılıkları izole etmek de mümkündür.


Soru 8: Rich Domain Model yaklaşımında Servis katmanı ile nasıl bir etkileşim olur?

Cevap: Servis katmanı, Rich Domain Model içinde iş mantığını orkestre eder. Entity sınıfları içinde iş mantığı bulunduğundan, servisler daha ince ve odaklanmış hale gelir, bu da testlerin daha basit olmasını sağlar.


Soru 9: Rich Domain Model kullanırken entegrasyon testlerinin önemi nedir?

Cevap: Entegrasyon testleri, farklı katmanların birlikte çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Rich Domain Model'de, iş mantığının doğru bir şekilde entegre edilip edilmediğini kontrol etmek özellikle önemli olabilir. Spring Boot gibi araçlar, entegrasyon testlerinin yazılmasını kolaylaştırabilir.


Soru 10: Rich Domain Model yaklaşımı, domain-driven design (DDD) içinde nasıl bir yer bulur?

Cevap: Rich Domain Model, domain-driven design'ın (DDD) bir parçası olarak görülebilir. İş mantığı, domain sınıfları içinde uygun bir şekilde modellendiğinde, bu, DDD prensipleriyle uyumludur. Bu, iş ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde yansıtan ve değişikliklere daha uyumlu bir sistem oluşturabilir.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo