İş İngilizcesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İş İngilizcesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN GÜÇLÜ ARAÇLAR

 


İş ingilizcesi en çok kullanılan kelimeler, Türkçe anlamları ve örnek cümlelerİş İngilizcesinde sıklıkla kullanılan kelimeler ve Türkçe karşılıkları şunlardır:

1. Agenda (Gündem)

    * We have a very busy agenda today.

    * Bugün çok yoğun bir gündemimiz var.

2. Budget (Bütçe)

    * Our company needs to balance its budget.

    * Şirketimiz bütçesini dengede tutmak zorunda.

3. Client (Müşteri)

    * We should consider our client's needs.

    * Müşterimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıyız.

4. Deal (Anlaşma)

    * We have a deal with our suppliers.

    * Tedarikçilerimizle bir anlaşmamız var.

5. Enterprise (Girişim)

    * His new enterprise has become very successful.

    * Yeni girişimi çok başarılı oldu.

6. Forecast (Tahmin)

    * The financial forecast for next year looks promising.

    * Gelecek yıl için finansal tahmin umut verici görünüyor.

7. Goal (Hedef)

    * Our main goal is to increase sales.

    * Ana hedefimiz satışları artırmak.

8. Investment (Yatırım)

    * We need to make smart investments to grow.

    * Büyümek için akıllı yatırımlar yapmamız gerekiyor.

9. Negotiate (Pazarlık yapmak)

    * We need to negotiate a better deal.

    * Daha iyi bir anlaşma pazarlamamız gerekiyor.

10. Profit (Kar)

    * The company made a large profit this year.

    * Şirket bu yıl büyük bir kar elde etti.

11. Risk (Risk)

    * Every business decision involves some risk.

    * Her iş kararı bir miktar risk içerir.

12. Strategy (Strateji)

    * We need a new strategy to compete in the market.

    * Piyasada rekabet etmek için yeni bir stratejiye ihtiyacımız var.

13. Target (Hedef)

    * We have met our sales target for this month.

    * Bu ayki satış hedefimize ulaştık.

14. Update (Güncelleme)

    * Please update me on the project's progress.

    * Lütfen beni projenin ilerleyişi hakkında güncelleyin.

15. Vendor (Satıcı)

    * We need to find a reliable vendor.

    * Güvenilir bir satıcı bulmamız gerekiyor.

16. Acquisition (Satın Alma)

* The company is planning a new acquisition.

* Şirket yeni bir satın alma planlıyor.

17. Competition (Rekabet)

* The competition in our industry is fierce.

* Sektörümüzdeki rekabet acımasız.

18. Deadline (Son Teslim Tarihi)

* The deadline for the project is next Friday.

* Projenin son teslim tarihi gelecek Cuma.

19. Entrepreneur (Girişimci)

* She is a successful entrepreneur.

* O başarılı bir girişimci.

20. Franchise (Franşiz)

* He owns a franchise of a popular coffee chain.

* Popüler bir kahve zincirinin franşizasına sahip.

21. Growth (Büyüme)

* Our company has seen significant growth this year.

* Şirketimiz bu yıl önemli bir büyüme gördü.

22. Human Resources (İnsan Kaynakları)

* The Human Resources department handles hiring.

* İnsan Kaynakları departmanı işe almayı yürütüyor.

23. Inflation (Enflasyon)

* The rate of inflation has increased.

* Enflasyon oranı arttı.

24. Joint Venture (Ortak Girişim)

* They are entering a joint venture to develop new products.

* Yeni ürünler geliştirmek için bir ortak girişime giriyorlar.

25. Knowledge (Bilgi)

* Knowledge of the market is crucial for success.

* Piyasanın bilgisi başarı için çok önemlidir.

26. Liabilities (Borçlar)

* The company's liabilities exceed its assets.

* Şirketin borçları, varlıklarını aşıyor.

27. Margin (Kar Marjı)

* We need to increase our profit margin.

* Kar marjımızı artırmamız gerekiyor.

28. Net income (Net Gelir)

* The net income of the company has doubled.

* Şirketin net geliri ikiye katlandı.

29. Opportunity (Fırsat)

* We have a great opportunity to expand.

* Genişleme için harika bir fırsatımız var.

30. Partnership (Ortaklık)

* They have formed a partnership to run the business.

* İşi yürütmek için bir ortaklık kurmuşlar.

31. Quality (Kalite)

* We pride ourselves on the high quality of our products.

* Ürünlerimizin yüksek kalitesiyle gurur duyuyoruz.

32. Revenue (Gelir)

* Our revenue has increased significantly this year.

* Gelirimiz bu yıl önemli ölçüde arttı.

33. Shareholder (Hisse Sahibi)

* Shareholders were pleased with the company's performance.

* Hisse sahipleri, şirketin performansından memnundu.

34. Turnover (Ciro)

* The company's annual turnover has exceeded expectations.

* Şirketin yıllık cirosu beklentileri aştı.

35. Unemployment (İşsizlik)

* Unemployment rates have been decreasing recently.

* İşsizlik oranları son zamanlarda azalıyor.

36. Vision (Vizyon)

* Our company's vision is to become the leader in our industry.

* Şirketimizin vizyonu, sektörümüzde lider olmaktır.

37. Wholesale (Toptan Satış)

* We offer discounts for wholesale purchases.

* Toptan alımlar için indirimler sunuyoruz.

38. eXchange Rate (Döviz Kuru)

* The exchange rate has been fluctuating a lot.

* Döviz kuru çok dalgalanıyor.

39. Yield (Verim)

* The yield on our investment has been satisfactory.

* Yatırımımızın getirisi tatmin edici oldu.

40. Zero Sum Game (Sıfır Toplamlı Oyun)

* Business is not a zero sum game, there can be mutual benefits.

* İş, sıfır toplamlı bir oyun değildir, karşılıklı faydalar olabilir.

41. Asset (Varlık)

    * The company's assets are worth millions.

    * Şirketin varlıkları milyonlarca değerinde.

42. Benchmark (Referans Noktası)

    * Our performance is above the industry benchmark.

    * Performansımız endüstri referans noktasının üzerinde.

43. Capital (Sermaye)

    * We need more capital to expand the business.

    * İşletmeyi genişletmek için daha fazla sermayeye ihtiyacımız var.

44. Dividend (Temettü)

    * The company will distribute dividends to its shareholders next month.

    * Şirket, gelecek ay hissedarlarına temettü dağıtacak.

45. Efficiency (Verimlilik)

    * We need to increase our efficiency to stay competitive.

    * Rekabetçi kalmak için verimliliğimizi artırmamız gerekiyor.

46. Freelancer (Serbest Çalışan)

    * We hired a freelancer to design our website.

    * Web sitemizi tasarlamak için serbest bir çalışan tuttuk.

47. Gross Profit (Brüt Kar)

    * Our gross profit has increased this year.

    * Brüt karımız bu yıl arttı.

48. Headquarters (Merkez)

    * The company's headquarters is in New York.

    * Şirketin merkezi New York'ta.

49. Inventory (Envanter)

    * We need to manage our inventory more effectively.

    * Envanterimizi daha etkili bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

50. Job Description (İş Tanımı)

    * The job description clearly states the responsibilities of the position.

    * İş tanımı, pozisyonun sorumluluklarını açıkça belirtiyor.

51. Kickoff (Başlangıç)

* The kickoff meeting for the project is next week.

* Projenin başlangıç toplantısı gelecek hafta.

52. Liability (Yükümlülük)

* The company has liabilities that need to be addressed.

* Şirketin ele alınması gereken yükümlülükleri var.

53. Merger (Birleşme)

* The merger between the two companies was completed last month.

* İki şirket arasındaki birleşme geçen ay tamamlandı.

54. Networking (Ağ Kurma)

* Networking is an important part of building business relationships.

* Ağ kurma, iş ilişkileri kurmanın önemli bir parçasıdır.

55. Overhead (Genel Giderler)

* The company is trying to reduce its overhead costs.

* Şirket genel giderlerini azaltmaya çalışıyor.

56. Profit Margin (Kar Marjı)

* We need to improve our profit margin.

* Kar marjımızı iyileştirmemiz gerekiyor.

57. Quality Assurance (Kalite Güvencesi)

* Quality assurance is a key part of our business.

* Kalite güvencesi işimizin önemli bir parçasıdır.

58. Return on Investment (Yatırım Getirisi)

* We are looking for a high return on investment.

* Yüksek bir yatırım getirisi arıyoruz.

59. Supply Chain (Tedarik Zinciri)

* Our supply chain is efficient and reliable.

* Tedarik zincirimiz verimli ve güvenilir.

60. Tax (Vergi)

* The company has to pay its taxes by the end of the financial year.

* Şirketin, mali yıl sonuna kadar vergilerini ödemesi gerekiyor.

61. Underperform (Beklentilerin Altında Performans Göstermek)

* The new product has underperformed in the market.

* Yeni ürün, piyasada beklentilerin altında performans gösterdi.

62. Variable Cost (Değişken Maliyet)

* We need to account for the variable costs in our budget.

* Bütçemize değişken maliyetleri dahil etmemiz gerekiyor.

63. White Collar (Beyaz Yakalı)

* White collar workers are mainly involved in professional, managerial or administrative work.

* Beyaz yakalı işçiler çoğunlukla profesyonel, yönetici veya idari işlerde yer alırlar.

64. eXecutive (Yönetici)

* The executive team has made a decision about the merger.

* Yönetim ekibi, birleşme hakkında bir karar verdi.

65. Year-End (Yıl Sonu)

* Year-end financial reports are due next month.

* Yıl sonu mali raporları gelecek ay vadesi olacak.

66. Zero-Based Budgeting (Sıfırdan Bütçeleme)

* Our company is considering the implementation of zero-based budgeting.

* Şirketimiz, sıfırdan bütçeleme uygulamasını düşünüyor.

67. Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı)

* Outsourcing certain tasks can save the company money.

* Belirli görevleri dış kaynak kullanarak yürütmek, şirkete para kazandırabilir.

68. Payroll (Maaş Bordrosu)

* The HR department is responsible for the company's payroll.

* İK departmanı, şirketin maaş bordrosundan sorumludur.

69. Quota (Kota)

* Each salesperson has a quota they are expected to meet.

* Her satış elemanının karşılaması beklenen bir kotası vardır.

70. Recruitment (İşe Alım)

* Recruitment is a critical aspect of business growth.

* İşe alım, işletme büyümesinin kritik bir yönüdür.

71. Stakeholder (Paydaş)

* It's important to consider all stakeholders when making a business decision.

* Bir iş kararı alırken tüm paydaşları göz önünde bulundurmak önemlidir.

72. Target Market (Hedef Pazar)

* Our target market is young professionals.

* Hedef pazarımız genç profesyonellerdir.

73. Unique Selling Proposition (USP) (Benzersiz Satış Önermesi)

* Our unique selling proposition is our exceptional customer service.

* Benzersiz satış önerimiz, olağanüstü müşteri hizmetlerimizdir.

74. Vision Statement (Vizyon Beyanı)

* Our vision statement is to be the world's leading provider of quality products.

* Vizyon beyanımız, dünyanın lider kaliteli ürün sağlayıcısı olmaktır.

75. Whistleblower (İhbarcı)

* The whistleblower reported unethical behavior within the company.

* İhbarcı, şirket içindeki etik dışı davranışı bildirdi.

76. eXpenses (Giderler)

* We need to track our expenses to maintain our budget.

* Bütçemizi korumak için giderlerimizi takip etmemiz gerekiyor.

77. Year-to-date (YTD) (Yılbaşından Bugüne)

* Our year-to-date sales have increased compared to last year.

* Yılbaşından bugüne kadar olan satışlarımız geçen yıla göre arttı.

78. Zero Tolerance (Sıfır Tolerans)

* We have a zero tolerance policy towards discrimination in our company.

* Şirketimizde ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikamız var.

79. Public Relations (PR) (Halkla İlişkiler)

* Our public relations team is working on improving our company's image.

* Halkla ilişkiler ekibimiz, şirketimizin imajını iyileştirmek üzerinde çalışıyor.

80. Quarterly (Çeyrek Yıllık)

* Our quarterly report shows a significant improvement in sales.

* Çeyrek yıllık raporumuz, satışlarda önemli bir iyileşme gösteriyor.

81. Risk Assessment (Risk Değerlendirmesi)

* A thorough risk assessment is crucial before starting a new project.

* Yeni bir proje başlatmadan önce kapsamlı bir risk değerlendirmesi hayati önem taşır.

82. Sustainability (Sürdürülebilirlik)

* More and more companies are focusing on sustainability in their operations.

* Gitgide daha fazla şirket, operasyonlarında sürdürülebilirliğe odaklanıyor.

83. Turnover Rate (İşgücü Devir Hızı)

* A high turnover rate could indicate dissatisfaction among employees.

* Yüksek bir işgücü devir hızı, çalışanlar arasında memnuniyetsizliği gösterebilir.

84. Upselling (Üst Seviye Satış)

* Upselling is a sales technique where the seller encourages the customer to spend more.

* Üst seviye satış, satıcının müşteriyi daha fazla harcamaya teşvik ettiği bir satış tekniğidir.

85. Venture Capital (Risk Sermayesi)

* Many start-ups are financed by venture capital.

* Birçok start-up, risk sermayesi tarafından finanse edilir.

86. Wholesale Price (Toptan Fiyat)

* Buying in bulk can often get you a better wholesale price.

* Toplu alım genellikle daha iyi bir toptan fiyat almanızı sağlar.

87. eXport (İhracat)

* The country's economy heavily relies on the export of oil.

* Ülkenin ekonomisi, petrol ihracatına büyük ölçüde bağımlıdır.

88. Yield (Getiri)

* The yield on the investment was higher than expected.

* Yatırımın getirisi beklenenden daha yüksekti.

89. Zero Defects (Sıfır Hata)

* The manufacturing process aims for zero defects.

* Üretim süreci, sıfır hata hedefliyor.

90. Acquisition (Edinme)

* The tech giant's latest acquisition is a small AI start-up.

* Teknoloji devinin son edinmesi küçük bir AI start-up'ıdır.

91. Break-Even Point (Denkleşim Noktası)

* We have reached the break-even point faster than expected.

* Beklenenden daha hızlı bir şekilde denkleşim noktasına ulaştık.

92. Cash Flow (Nakit Akışı)

* Maintaining positive cash flow is crucial for the health of our business.

* Pozitif nakit akışını sürdürmek, işletmemizin sağlığı için hayati önem taşır.

93. Due Diligence (Gerekli Özen)

* Due diligence is important when considering a merger or acquisition.

* Bir birleşme veya edinme düşünülürken gerekli özen önemlidir.

94. Equity (Öz Sermaye)

* Investors are interested in the company's equity.

* Yatırımcılar şirketin öz sermayesine ilgi gösteriyorlar.

95. Franchise (Franchise - Bayilik)

* Opening a franchise can be a profitable business venture.

* Bir franchise açmak, karlı bir iş girişimi olabilir.

96. Growth Rate (Büyüme Oranı)

* The company's growth rate has been impressive this year.

* Şirketin büyüme oranı bu yıl etkileyici oldu.

97. Human Resources (HR) (İnsan Kaynakları)

* The HR department is responsible for hiring new employees.

* İK departmanı yeni çalışanları işe almakla sorumludur.

98. Invoice (Fatura)

* Please send the invoice to our accounting department.

* Lütfen faturayı muhasebe departmanımıza gönderin.

99. Joint Venture (Ortak Girişim)

* The two companies have agreed on a joint venture.

* İki şirket, bir ortak girişim konusunda anlaştı.

100. Key Performance Indicator (KPI) (Anahtar Performans Göstergesi)

* We use several key performance indicators to track our progress.

* İlerlememizi takip etmek için birkaç anahtar performans göstergesi kullanıyoruz.


Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo