DDD etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
DDD etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Türkiye'de Alan Odaklı Tasarım (DDD) ile Devlet YönetimiBir Örnek Senaryo

Giriş:

Alan Odaklı Tasarım (DDD), karmaşık sistemleri yönetmek için kullanılan bir yazılım geliştirme metodolojisidir. DDD, karmaşıklığı, birbirleriyle net sınırları ve etkileşimleri olan alanlara bölerek ele alır. Bu, sistemlerin daha modüler, anlaşılabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

devlet yönetiminde DDD'nin kullanımı, daha etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışının gelişmesine katkıda bulunabilir.

Stratejik DDD:

Stratejik DDD, bir organizasyonun genel stratejisini ve vizyonunu DDD ilkelerine göre tasarlamayı içerir. Bu aşamada, devlet yönetiminin temel amaçları ve hedefleri belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli alanlar tanımlanır.

Örnek:

Amaç: Vatandaşların refahını ve yaşam kalitesini artırmak.

Hedefler: Eğitime erişimi kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, altyapıyı geliştirmek, iş imkanları yaratmak.

Alanlar: Eğitim, sağlık, altyapı, ekonomi.

Taktiksel DDD:

Taktiksel DDD, her alan için somut modeller ve uygulamalar geliştirmeyi içerir. Bu aşamada, her alanın temel unsurları (varlıklar, değer nesneleri, kök varlıklar), bunların arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri yöneten servisler tanımlanır.

Örnek:

Eğitim Alanı:

Varlıklar: Öğrenci, öğretmen, ders, okul.

Değer Nesneleri: Ders kredisi, not, diploma.

Kök Varlık: Öğrenci.

Servisler: Öğrenci Kaydı, Ders Kaydı, Not Girişi.

Sağlık Alanı:

Varlıklar: Hasta, doktor, hastane, reçete.

Değer Nesneleri: Randevu, teşhis, sigorta bilgisi.

Kök Varlık: Hasta.

Servisler: Hasta Kaydı, Randevu Alma, Teşhis Koyma.

Altıgen Mimari:

Altıgen mimari, DDD'de kullanılan bir yazılım mimarisi modelidir. Bu modelde, her alan kendi servisleri tarafından yönetilir ve diğer alanlarla doğrudan etkileşime girmez. Bu, sistemin daha modüler ve bağımsız olmasını sağlar.

Örnek:

Eğitim Alanı: Eğitim Bakanlığı, kendi servisleri aracılığıyla öğrenci kayıtları, ders kayıtları ve not girişleri gibi işlemleri yönetir. Diğer alanlar (sağlık, altyapı, ekonomi) Eğitim Bakanlığı'nın servislerini kullanarak eğitimle ilgili verilere erişebilir ve bu verileri işleyebilir.

DDD'nin Faydaları:

Daha iyi iletişim: DDD, farklı paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturarak daha iyi iletişim kurulmasını sağlar.

Daha modüler sistemler: DDD, sistemlerin daha modüler ve bağımsız olmasını sağlayarak değişikliklerin yapılması ve yeni özellikler eklenmesi kolaylaşır.

Daha sürdürülebilir sistemler: DDD, sistemlerin daha iyi anlaşılabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayarak uzun vadede bakım masraflarının düşmesine katkıda bulunur.

Sonuç:

DDD, Türkiye'de devlet yönetimini daha etkin ve şeffaf hale getirmek için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. DDD'nin stratejik ve taktiksel ilkelerini kullanarak, farklı paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturmak, daha modüler ve sürdürülebilir sistemler geliştirmek ve vatandaşlara daha iyi hizmetler sunmak mümkün olabilir.

Türkiye Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu, bürokratlar, belediye başkanları ve diğer yöneticiler olarak üke yönetiminde domain driven design kullanmak istesek, bu metodolojiden nasıl faydalanırız? Stratejik DDD, Taktiksel DDD, entity, value objecy, root entity, repositoru, service ve Altıgen mimari için devlet yönetiminden örnek senaryo ver.

Domain Driven Design (DDD), özellikle karmaşık sistemlerin yönetimi ve organizasyonu için kullanılan bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Türkiye'nin yönetiminde DDD'nin kullanılabileceği bazı anahtar noktalar şu şekildedir:
1. Domain Tanımlaması ve Sınırlarının Belirlenmesi:

 • Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu:
  • Ülke genelindeki büyük domainler (ekonomi, sağlık, eğitim vb.) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından tanımlanabilir.
  • Her domain, belirli bir bakanlık veya ajans tarafından yönetilebilir. Bu domainlerin sınırları ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmelidir.

2. Domain Uzmanları (Domain Experts):

 • Bakanlar ve Bürokratlar:
  • Her domain için uzmanlar atanabilir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı'nda sağlık politikaları konusunda uzman kişiler domain uzmanları olarak görev alabilir.
  • Bu uzmanlar, domain bilgilerini ve ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olarak kabul edilmelidir ve karar alma süreçlerinde aktif rol oynamalıdırlar.

3. Bounded Context'ler ve Ekipler:

 • Belediye Başkanları ve Yerel Yönetimler:
  • Her belediye veya yerel yönetim bir bounded context olarak değerlendirilebilir.
  • Yerel yönetimler, kendi bölgelerinin özel ihtiyaçlarına ve sorunlarına odaklanarak çalışmalıdır. Bu, daha verimli ve hedefe yönelik çözümler üretmelerini sağlar.

4. Event Storming ve Ubiquitous Language:

 • İletişim ve Koordinasyon:
  • Tüm yönetim birimleri arasında ortak bir dil (ubiquitous language) oluşturulmalıdır. Bu, farklı domainler arasında etkin iletişimi ve işbirliğini artırır.
  • Event storming gibi tekniklerle, olay bazlı analizler yapılarak mevcut durum ve ihtiyaçlar daha iyi anlaşılabilir.

5. Mikroservis Mimarisine Geçiş:

 • Yönetim Sistemleri:
  • Yönetim birimlerinin kullandığı bilişim sistemleri mikroservis mimarisiyle yapılandırılabilir. Bu, her domainin kendi ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmesini ve entegrasyonu kolaylaştırır.
  • Her bakanlık veya yerel yönetim, kendi mikroservislerini geliştirebilir ve gerektiğinde diğer domainlerle entegre edebilir.

6. Stratejik Tasarım ve Sürekli İyileştirme:

 • Politika ve Strateji Geliştirme:
  • Her domain için uzun vadeli stratejik planlar yapılabilir. Bu planlar, domainin gelişim hedeflerini ve yol haritasını içermelidir.
  • Sürekli iyileştirme süreçleriyle, domainler düzenli olarak gözden geçirilmeli ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmelidir.

Uygulama Örnekleri

 1. Ekonomi Domaini:

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi domainini yönetir. Ekonomi politikaları, vergi düzenlemeleri, bütçe planlaması gibi konular bu domainin sınırları içinde yer alır.
 2. Sağlık Domaini:

  • Sağlık Bakanlığı, sağlık domainini yönetir. Hastane yönetimi, halk sağlığı politikaları, ilaç düzenlemeleri gibi konular bu domainin sınırları içinde yer alır.
 3. Eğitim Domaini:

  • Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim domainini yönetir. Okul müfredatları, öğretmen eğitimleri, üniversite düzenlemeleri gibi konular bu domainin sınırları içinde yer alır.

Sonuç

Domain Driven Design, Türkiye'nin yönetiminde daha organize, hedefe yönelik ve verimli bir yapı oluşturmak için kullanılabilir. Bu metodoloji, farklı yönetim birimlerinin kendi domainlerinde uzmanlaşmasını, net sorumluluklar ve sınırlar belirlemesini ve etkin bir iletişim ve koordinasyon kurmasını sağlar.

7. Organizasyonel Değişim ve Eğitim:

 • Eğitim ve Farkındalık:
  • Tüm yöneticiler ve personel, DDD prensipleri konusunda eğitilmelidir. Bu eğitimler, DDD'nin temel kavramlarını ve uygulamalarını anlamalarını sağlar.
  • Farkındalık kampanyalarıyla, DDD'nin faydaları ve uygulanma biçimleri hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

8. Veri Yönetimi ve Paylaşımı:

 • Merkezi ve Dağıtık Veri Yapıları:
  • Her domain, kendi verilerini yönetirken merkezi bir veri paylaşım altyapısı kullanılabilir. Bu, veri entegrasyonunu ve ortak projeleri kolaylaştırır.
  • Veri paylaşımı ve entegrasyonu için API'ler ve ortak protokoller kullanılabilir.

9. Teknoloji ve Dijital Dönüşüm:

 • Dijital Platformlar ve Araçlar:
  • Her domain için özel dijital platformlar ve araçlar geliştirilebilir. Bu platformlar, domainin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunar.
  • Dijital dönüşüm projeleri, DDD prensiplerine uygun olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.

10. Geribildirim Mekanizmaları:

 • Sürekli Gelişim:
  • Her domain, vatandaşlardan ve ilgili paydaşlardan düzenli olarak geribildirim almalıdır. Bu geribildirimler, hizmetlerin ve politikaların sürekli iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.
  • Geribildirim mekanizmaları, hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeyi sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır.

11. Stratejik Ortaklıklar ve İşbirlikleri:

 • Kamu-Özel Ortaklıkları:
  • Özel sektörle stratejik ortaklıklar kurulabilir. Bu ortaklıklar, teknolojik yeniliklerin ve kaynakların etkin kullanımını sağlar.
  • Ortak projeler ve işbirlikleri, her domainin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynar.

12. Etkin Yönetim ve Karar Alma:

 • Veri Odaklı Karar Alma:
  • Karar alma süreçleri, veriye dayalı olarak yapılmalıdır. Her domain, kendi verilerini analiz ederek en doğru kararları alabilir.
  • Veri analitiği ve yapay zeka, karar alma süreçlerini desteklemede kullanılabilir.

Özet ve Sonuç

Domain Driven Design, Türkiye'nin yönetiminde stratejik bir yaklaşım sunarak daha verimli, organize ve hedef odaklı bir yönetim yapısı oluşturmayı sağlar. DDD'nin temel prensipleri olan domain tanımlaması, bounded context'ler, domain uzmanları ve sürekli iyileştirme süreçleri, ülkenin karmaşık yönetim yapısında daha etkili ve verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.

Uygulama Adımları:

 1. Domain Tanımlaması: Her bakanlık ve yerel yönetim biriminin domainleri net bir şekilde tanımlanmalı.
 2. Eğitim ve Farkındalık: DDD prensipleri konusunda kapsamlı eğitimler verilmeli.
 3. Veri Yönetimi: Merkezi ve dağıtık veri yapıları oluşturulmalı.
 4. Dijital Dönüşüm: Dijital platformlar ve araçlar, DDD prensiplerine uygun olarak geliştirilmelidir.
 5. Geribildirim: Vatandaşlardan ve paydaşlardan düzenli olarak geribildirim alınmalı ve değerlendirilmeli.

Bu adımlar, Türkiye'nin yönetiminde daha sistematik, etkili ve vatandaş odaklı bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olabilir.


Elbette, DDD'nin stratejik ve taktiksel unsurlarını, entity, value object, root entity, repository, service ve altıgen mimari kavramlarını Türkiye'nin devlet yönetimine uyarlayarak örnek bir senaryo oluşturalım.

Stratejik DDD

Stratejik DDD, domainlerin ve bounded context'lerin belirlenmesiyle ilgilidir. Türkiye'nin devlet yönetiminde çeşitli domainler olabilir:

 1. Ekonomi Domaini
 2. Sağlık Domaini
 3. Eğitim Domaini
 4. Ulaştırma Domaini
 5. Yerel Yönetimler Domaini

Bu domainler, bakanlıklar ve diğer devlet kurumları tarafından yönetilir. Her domainin kendi bounded context'i vardır ve her bounded context kendi içinde bağımsız olarak yönetilir.

Örnek: Sağlık Domaini

Sağlık domaini Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilir. Bu domain içinde çeşitli bounded context'ler bulunabilir:

 • Hastane Yönetimi
 • Halk Sağlığı
 • Eczacılık ve İlaç Yönetimi

Taktiksel DDD

Taktiksel DDD, domainlerin iç yapısının detaylandırılması ve teknik bileşenlerin tanımlanmasıyla ilgilidir. Sağlık domaini örneği üzerinden devam edelim.

Entity

Entity, kimliği olan ve yaşam döngüsü boyunca değişebilen nesnelerdir.

 • Hasta (Patient): Sağlık sisteminde takip edilen bireyler.
  • Özellikler: Kimlik numarası, isim, doğum tarihi, adres vb.

Value Object

Value Object, kimlik taşımayan ve değişmez özelliklere sahip nesnelerdir.

 • Adres (Address): Hasta veya hastane adresi.
  • Özellikler: Sokak, şehir, posta kodu, ülke.

Root Entity (Aggregate Root)

Root Entity, aggregate'lerin giriş noktasıdır ve diğer entity'leri ve value object'leri içerir.

 • Hastane (Hospital): Sağlık sisteminde bir sağlık hizmeti sunucusu.
  • Özellikler: Kimlik numarası, isim, adres, bölümler (departments).

Repository

Repository, entity'leri kalıcı depolama alanlarından (veritabanı gibi) almak ve saklamak için kullanılan arayüzlerdir.

 • HastaRepository (PatientRepository): Hasta entity'si için veri erişim katmanı.

Service

Service, iş mantığını içerir ve entity'lerin etkileşimini yönetir.

 • HastaKabulServisi (PatientAdmissionService): Hastaların kabul işlemlerini yönetir.

Altıgen Mimari (Hexagonal Architecture)

Altıgen mimari, uygulamanın çekirdek iş mantığını dış dünyadan (kullanıcı arayüzü, veritabanı, üçüncü parti servisler) ayırmayı amaçlar. Bu yaklaşımda, uygulama mantığı (domain) iç ve dış adaptörler aracılığıyla iletişim kurar.

Uygulama Senaryosu: Sağlık Domaini İçin Altıgen Mimari

İç Adaptörler:

 • HastaKabulServisi (PatientAdmissionService): Hastaların kabul işlemlerini yönetir.
 • TedaviYönetimServisi (TreatmentManagementService): Tedavi süreçlerini yönetir.

Dış Adaptörler:

 • Kullanıcı Arayüzü (User Interface): Hastane çalışanlarının hastaları sisteme kaydettiği ve yönetim yaptığı arayüz.
 • Veritabanı (Database): Hasta ve tedavi bilgilerini saklamak için kullanılan veri deposu.
 • E-Devlet Entegrasyonu (e-Government Integration): Hasta bilgilerinin merkezi sistemlere bildirilmesi ve entegrasyonu.

Örnek Senaryo: Hasta Kabul Süreci

 1. HastaKabulServisi (PatientAdmissionService):

  • Hasta kabul talebi alır.
  • Yeni bir hasta entity'si oluşturur.
  • Hasta bilgilerini doğrular ve gerekirse günceller.
  • HastaRepository kullanarak hasta bilgilerini veritabanına kaydeder.
 2. Hasta Repository:

  • Veritabanından hasta bilgilerini alır ve saklar.
 3. TedaviYönetimServisi (TreatmentManagementService):

  • Hasta kabul edildikten sonra tedavi planı oluşturur.
  • Tedavi süreçlerini yönetir ve takip eder.
 4. Kullanıcı Arayüzü (User Interface):

  • Hastane personelinin hasta kabul işlemlerini gerçekleştirdiği web veya mobil arayüz.
 5. E-Devlet Entegrasyonu (e-Government Integration):

  • Hasta kabul bilgilerini merkezi sağlık sistemine iletir.

Özet

Bu senaryoda DDD'nin stratejik ve taktiksel unsurları, entity, value object, root entity, repository, service ve altıgen mimari kavramları Türkiye'nin devlet yönetimine uyarlanarak kullanılmıştır. Bu yaklaşım, domainlerin daha etkin yönetilmesini, iş süreçlerinin iyileştirilmesini ve veri yönetiminin daha etkin yapılmasını sağlar.


Elbette, devlet yönetimini DDD ve altıgen mimari kavramlarıyla bir araya getirirken daha soyut bir yaklaşım kullanabiliriz. Kanunları ortak dil (ubiquitous language) gibi düşünerek, devlet hiyerarşisi ve yönetim süreçlerini nasıl organize edebileceğimizi inceleyelim.

Stratejik DDD

Domain Tanımlaması:

 • Yasama Domaini: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yönetilen, kanun yapma ve denetim süreçlerini içeren domain.
  • Kanun Yapma: Yeni kanunların oluşturulması ve yasalaşma süreci.
  • Denetim: Hükümetin ve kamu kurumlarının faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi.

Bounded Context'ler:

 • Kanun Yapma Context'i: Kanun tekliflerinin hazırlanması, görüşülmesi ve kabul edilmesi.
 • Denetim Context'i: Kamu kurumlarının denetlenmesi ve raporlanması.

Taktiksel DDD

Entity ve Value Object Kavramları:

 • Kanun (Law): Yasama sürecinde oluşturulan ve kabul edilen hukuki metinler.
  • Özellikler: Kanun numarası, başlık, içerik, yürürlük tarihi.
 • Yönetmelik (Regulation): Kanunların uygulanmasını düzenleyen ikincil mevzuat.
  • Özellikler: Yönetmelik numarası, başlık, içerik, yürürlük tarihi.

Root Entity (Aggregate Root):

 • Meclis Oturumu (Parliament Session): Kanunların görüşüldüğü ve karara bağlandığı oturumlar.
  • Özellikler: Oturum numarası, tarih, gündem, görüşülen kanunlar.

Repository ve Service Kavramları:

 • Kanun Repository (Law Repository): Kanun metinlerinin depolandığı ve yönetildiği veri kaynağı.
  • Fonksiyonlar: Kanun ekleme, güncelleme, silme, sorgulama.
 • Kanun Hazırlama Servisi (Law Drafting Service): Kanun tekliflerinin hazırlanması ve meclise sunulması.
  • Fonksiyonlar: Taslak oluşturma, taslak inceleme, komisyon onayı.

Altıgen Mimari (Hexagonal Architecture)

İç Adaptörler:

 • Kanun Hazırlama Servisi (Law Drafting Service): Kanun tekliflerinin hazırlanması ve meclise sunulması.
 • Denetim Servisi (Oversight Service): Kamu kurumlarının faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi.

Dış Adaptörler:

 • Meclis Üyeleri (Parliament Members): Kanun tekliflerini hazırlayan ve oylayan milletvekilleri.
 • Kamuoyu ve Basın (Public and Media): Kanun yapım sürecini izleyen ve raporlayan dış paydaşlar.

Örnek Senaryo: Kanun Hazırlama ve Onay Süreci

 1. Kanun Hazırlama (Law Drafting):

  • Milletvekilleri veya komisyonlar tarafından yeni kanun teklifi hazırlanır.
  • Taslak metin oluşturulur ve ilgili komisyona sunulur.
  • Komisyon, taslağı inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.
 2. Kanun Görüşme (Law Discussion):

  • Meclis oturumunda kanun teklifi gündeme alınır.
  • Milletvekilleri, kanun teklifini tartışır ve önerilerde bulunur.
 3. Kanun Onaylama (Law Approval):

  • Kanun teklifi mecliste oylamaya sunulur.
  • Kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilir.
 4. Kanun Yürürlüğe Girme (Law Enactment):

  • Yayımlanan kanun, belirtilen tarihte yürürlüğe girer.
  • Uygulama sürecinde, ilgili yönetmelikler hazırlanır ve yayımlanır.

Hiyerarşi ve Yönetim

Hiyerarşik Yapı:

 • Cumhurbaşkanı: Devletin başı olarak en üst düzeyde yer alır.
 • Bakanlar Kurulu: Farklı domainlerin yönetiminden sorumlu bakanlar.
 • Bürokratlar: Bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarının yönetiminde görev alan üst düzey memurlar.
 • Belediye Başkanları: Yerel yönetimlerin başında yer alır.

Stratejik ve Taktiksel İşbirliği

 1. Ubiquitous Language (Ortak Dil):

  • Kanun ve yönetmelikler, tüm yöneticiler ve halk tarafından anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır. Bu, iletişimi kolaylaştırır ve yanlış anlamaları önler.
  • Her domain kendi terminolojisini kullanırken, ortak terimler ve kavramlar belirlenerek tüm devlet yapısında tutarlılık sağlanır.
 2. Event Storming:

  • Kanun yapım sürecinde, tüm paydaşlar (milletvekilleri, bakanlar, bürokratlar) bir araya gelerek kanun taslaklarını ve olası senaryoları tartışır.
  • Bu süreçte ortaya çıkan olaylar ve sonuçlar, kanun metnine yansıtılır.

Örnek Senaryo: Sağlık Alanında Bir Kanun Hazırlanması

Domain: Sağlık Domaini Context: Halk Sağlığı Context'i

Kanun Hazırlama:

 • Meclis Üyeleri: Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle, halk sağlığını iyileştirmeye yönelik yeni bir kanun teklifi hazırlar.
 • Komisyon İncelemesi: Sağlık komisyonu, kanun taslağını inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapar.

Kanun Görüşme ve Onaylama:

 • Meclis Oturumu: Kanun teklifi meclis oturumunda tartışılır ve oylamaya sunulur.
 • Oylama Sonucu: Kabul edilen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilir.

Kanun Yürürlüğe Girme:

 • Yönetmelik Hazırlama: Sağlık Bakanlığı, kanunun uygulanmasını sağlayacak yönetmelikleri hazırlar ve yayımlar.
 • Uygulama İzleme: Kamu kurumları ve belediyeler, kanunun uygulanmasını izler ve raporlar.

Bu senaryo, devlet yönetiminde DDD ve altıgen mimari prensiplerinin nasıl kullanılabileceğini ve meclis, kanunlar, yönetmelikler ve hiyerarşi bağlamında nasıl organize edilebileceğini gösterir. Bu yaklaşım, devletin daha etkin ve verimli çalışmasını, kanun yapma sürecinin daha düzenli ve şeffaf olmasını sağlar.

Event Storming: Etkili ve eğlenceli bir domain modelleme aktivitesiBüyük bir düşünür şöyle demiş:


The critical complexity of most software projects is in understanding the domain itself.


— Eric Evans


Yani diyor ki, yazılım projelerinde, teknik çözüm geliştirme faaliyeti başlı başına karmaşık bir süreçtir ancak bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamanın yolu sadece teknik karmaşıklığı ortadan kaldırmaktan değil, daha çok işi, iş süreçlerini, işin terminolojisini doğru anlamaktan geçer. Zaten doğru anlaşılamayan bir soruna getirilen teknik çözümlerin uzun ömürlü olmadığını, uzun vadede kolaylık sağlamaktan çok, başa bela olduğunu birçoğumuz tecrübe etmişizdir. Kaçınız gelişimine katkıda bulunduğunuz bir proje için, “Keşke şurasını tekrar yazabilsek, burasını şuna dönüştürebilsek” şeklinde hasretle iç geçirmiştir?


Peki sorun nerede? Neden iş süreçlerindeki bu karmaşıklığın içinden çıkmak bu kadar çok çaba gerektiriyor?


Yazının devanı...

QlerifyBuradan ulaşabilirsiniz.
Hakkımızda

Deneyimli teknoloji girişimcileri olarak, süreç ve veri modelleme platformumuzla organizasyonların dijitalleşme projelerindeki hızını artırmalarına yardımcı oluyoruz.


Performans Toplantısı

"Günümüzün en büyük zorluğu daha hızlı kod yazmak değil, alanı daha hızlı anlamaktır."

Alberto Brandolini

Fonksiyonel olmayan yazılım geliştirme projelerinden bıktığımız için Qlerify'i yarattık. Özellikle, insanların birbirlerini saatler, haftalar ve aylar boyunca anlamadıkları korkunç gereksinim toplama toplantılarından sonra sonunda vazgeçtikleri yerde. Kendimiz kullanmak istediğimiz araçları ve yöntemleri yaratmak için yola çıktık. Yolculuğumuz sırasında, Event Storming, BEAM, BPM, Kullanıcı Hikayesi Haritalama ve Alan Odaklı Tasarım gibi güçlü yöntemler için destek uyguladık. Birkaç iterasyondan sonra aracımızın ilk ölçeklenebilir sürümünü 2022'de yayınladık ve nihayet müşterilerin başarı şanslarını artırma konusunda yardımcı olabiliriz.


Takımımızla Tanışın

Nikolaus Varzakakos


COO


Staffan Palopää


CEO & CTO


Kristofer Klerfalk


Yönetim Kurulu Başkanı


Miikka Kataja


Satış Başkanı


Qlerify Aracı

Qlerify platformu, kullanıcıların Jeneratif AI ve benzersiz bir sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü kullanarak benzeri görülmemiş bir kolaylık ve hızla süreç ve veri modelleri oluşturmasına olanak tanır. Kendimizi benzer araçlardan nasıl ayırdığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.


Bizimle Ortak Olun

Daha fazla ortak arıyoruz! Müşteri projelerinizde yeni büyüme fırsatları kilidini açın ve rekabet avantajı elde edin. Daha fazla bilgi almak isterseniz ulaşın.

Axon Framework nedir? DDD perspektifinden bize neler sağlar? Event sourcing ve Event store nedir? Örnek bir event sourcing veri seti, uygun veri tabanları. Spring Boot ile nasıl entegre olur?
Axon Framework, karmaşık uygulamaları inşa etmek için tasarlanmış Java tabanlı bir yazılım çerçevesidir. Command Query Responsibility Segregation (CQRS) ve Event Sourcing desenlerini uygulayarak, uygulamaların ölçeklenebilirliğini, esnekliğini ve bakımını kolaylaştırmayı hedefler. Bu çerçeve, aşağıdaki ana özelliklere sahiptir:


CQRS (Command Query Responsibility Segregation): Axon, komutları (yazma işlemleri) ve sorguları (okuma işlemleri) ayrı işlemler olarak ele alır. Bu yaklaşım, performansı ve ölçeklenebilirliği artırırken, uygulamanın farklı bölümlerinin daha iyi optimize edilmesini sağlar.


Event Sourcing: Bu yaklaşımda, uygulama durumu olaylar (events) dizisi olarak saklanır. Her değişiklik, yeni bir olay olarak kaydedilir. Bu, durum değişikliklerinin izlenmesini ve gerektiğinde önceki durumlara geri dönülmesini kolaylaştırır.


Domain Driven Design (DDD) Desteği: Axon, DDD ilkelerini uygulamak için gereken araçları sağlar. Bu, karmaşık iş mantığının yönetimini ve uygulamanın daha anlaşılır bir şekilde modellenmesini kolaylaştırır.


Esneklik ve Ölçeklenebilirlik: Axon, mikroservis mimarileri ve dağıtılmış sistemlerle iyi entegre olur. Bu, uygulamaların büyüdükçe ihtiyaçlara uyum sağlamasını ve verimli bir şekilde ölçeklenmesini sağlar.


Entegrasyon ve Altyapı Desteği: Axon, Kafka, RabbitMQ gibi mesajlaşma sistemleri ve Spring Framework gibi popüler Java çerçeveleriyle entegrasyon sağlar.


Axon, özellikle karmaşık iş mantığına sahip, yüksek performans gerektiren ve ölçeklenebilir uygulamalar için tercih edilen bir çözümdür. Finans, perakende ve telekomünikasyon gibi sektörlerdeki büyük ve karmaşık sistemlerde sıklıkla kullanılmaktadır.


Axon Framework DDD ile geliştirdiğimiz bir projede DDD perspektifinden bize neler sağlar?


Axon Framework, Domain-Driven Design (DDD) ilkeleriyle uyumlu bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ve DDD yaklaşımını benimseyen projelerde birçok avantaj sağlar. DDD, karmaşık yazılım projelerinde, iş mantığını ve kullanıcı gereksinimlerini odak noktasına alarak yazılım tasarımını yönlendiren bir yaklaşımdır. İşte Axon Framework'ün DDD perspektifinden sağladığı bazı önemli avantajlar:


Aggregate Tasarımı Kolaylığı: Axon, Aggregate'leri tanımlamak ve yönetmek için basit ve anlaşılır bir yol sunar. Aggregate Root'lar, sistemdeki iş kurallarını kapsayan ve tutarlılığı sağlayan ana yapılar olarak tanımlanır. Axon, bu Aggregate'lerin yaşam döngüsünü yönetir ve olay kaynaklı durum yönetimini kolaylaştırır.


Command ve Event Handling: DDD'de, komutlar (commands) ve olaylar (events) merkezi öneme sahiptir. Axon, komutları işlemek için Command Handler'lar ve olayları işlemek için Event Handler'lar sağlar. Bu, iş mantığının net bir şekilde ifade edilmesine ve modüller arası bağlantının azaltılmasına olanak tanır.


Event Sourcing Desteği: Axon, Event Sourcing desenini doğal bir şekilde destekler. Bu, her bir Aggregate'ın durumunun olay geçmişi üzerinden yeniden oluşturulmasını sağlar, böylece sistemdeki değişikliklerin izlenebilir ve geri alınabilir olmasını kolaylaştırır.


CQRS Entegrasyonu: Command Query Responsibility Segregation (CQRS), DDD ile sıkça kullanılan bir yaklaşımdır. Axon, CQRS'i destekleyerek yazma ve okuma işlemlerinin ayrılmasını sağlar. Bu, özellikle büyük ve karmaşık sistemlerde veri yönetimi ve performans optimizasyonu açısından avantajlar sunar.


Esneklik ve Ölçeklenebilirlik: DDD odaklı sistemler genellikle büyük ve karmaşık olduğundan, ölçeklenebilirlik önemlidir. Axon, mikroservisler ve dağıtılmış sistemlerle entegrasyonu destekleyerek bu ölçeklenebilirliği sağlar.


Uygulama Katmanlarının Ayrılması: Axon, uygulama katmanlarını (örneğin, UI, iş mantığı, veri erişimi) açık bir şekilde ayırmayı kolaylaştırır. Bu, kodun okunabilirliğini ve bakımını iyileştirir.


Test Desteği: Axon, Aggregate'lerin ve diğer DDD bileşenlerinin test edilmesi için kapsamlı araçlar sunar. Bu, DDD projelerinde çok önemli olan davranış odaklı tasarımın test edilmesini kolaylaştırır.


Domain Olaylarını Yayma: Axon, domain olaylarını sistem genelinde yaymak için mekanizmalar sunar. Bu, farklı sistemin parçalarının birbirleriyle etkileşimini sağlar ve aynı zamanda loose coupling ve event-driven mimariyi destekler.


Axon Framework, DDD ilkelerini uygulayan ekipler için güçlü bir araçtır. Bu framework, karmaşık iş mantığını modellemeyi, kodun okunabilirliğini ve sistemin genel bakımını iyileştirirken, aynı zamanda modern yazılım mimarileri ve ölçeklenebilirlik gereksinimleriyle uyumlu bir yapı sunar.


Event sourcing ve Event store nedir?


Event Sourcing ve Event Store, modern yazılım mimarilerinde kullanılan iki önemli kavramdır. Bu kavramlar, özellikle büyük ve karmaşık sistemlerin veri yönetimi ve durum takibi için kullanılır. İşte her birinin detayları:


Event Sourcing

Event Sourcing, bir uygulamanın durumunu değiştiren olayların (events) kronolojik bir sırayla kaydedilmesi ve saklanması yöntemidir. Bu yaklaşımda, uygulamanın geçerli durumu, başlangıç durumundan itibaren gerçekleşen tüm olayların birikimi olarak hesaplanır.


Özellikleri ve Faydaları:


Durum Değişikliklerinin Kaydı: Uygulamanın her bir durum değişikliği, bir olay olarak kaydedilir. Bu, uygulamanın herhangi bir noktadaki durumunu yeniden oluşturmayı veya geçmişe yönelik analizler yapmayı mümkün kılar.

Geri Alınabilirlik ve Denetlenebilirlik: Her olay kaydedildiği için, sistemde yapılan değişikliklerin izi sürülebilir ve gerektiğinde geri alınabilir.

Karmaşık Sistemler için Uygunluk: Event Sourcing, özellikle birden fazla kaynağın etkileşim içinde olduğu ve durumun sürekli olarak değiştiği karmaşık sistemler için uygundur.

Event Store

Event Store, Event Sourcing modelinde kullanılan, olayların saklandığı veritabanıdır. Bu veritabanı, uygulamanın tüm olay geçmişini saklar ve sorgulanabilir bir yapıda tutar.


Özellikleri ve Faydaları:


Olayların Saklanması: Olaylar, genellikle zaman damgaları ve diğer ilgili verilerle birlikte saklanır. Bu, olayların sıralı bir şekilde takip edilmesini ve sorgulanmasını sağlar.

Sorgulama ve Analiz İmkanı: Event Store, olayları sorgulamak ve analiz etmek için araçlar sağlar. Bu, sistemdeki belirli olayları veya olay desenlerini bulmayı kolaylaştırır.

Yüksek Performans ve Ölçeklenebilirlik: Event Store'lar genellikle yüksek yazma ve okuma performansı için optimize edilmiştir ve büyük miktarda veriyi işleyebilir.

Event Sourcing ve Event Store, özellikle CQRS (Command Query Responsibility Segregation) ve DDD (Domain-Driven Design) gibi yaklaşımlarla birlikte kullanıldığında, sistemlerin daha esnek, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Bu yaklaşımlar, özellikle finans, e-ticaret, oyun ve sosyal medya gibi hızlı veri değişikliklerinin olduğu ve geçmiş verilerin önemli olduğu sektörlerde popülerdir.


Event store için genellikle time series db'ler mi kullanılır?


Event Store için zaman serisi veritabanları (time series databases) kullanımı, bazı durumlarda tercih edilebilir, ancak her zaman en iyi seçim olmayabilir. Event Store'un ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan veritabanı türü, uygulamanın gereksinimlerine ve olayların doğasına bağlıdır. İşte bu konuda bazı temel noktalar:


Zaman Serisi Veritabanlarının Özellikleri:

Zaman Damgalı Veri Yönetimi: Zaman serisi veritabanları, zamanla ilişkilendirilmiş veri noktalarını verimli bir şekilde saklamak ve sorgulamak için optimize edilmiştir. Bu, özellikle sürekli değişen verileri takip etmek için idealdir.


Yüksek Yazma ve Okuma Performansı: Bu tür veritabanları, genellikle yüksek hızlı yazma ve okuma işlemleri için tasarlanmıştır, bu da sürekli güncellenen veri akışlarını işlemek için uygundur.


Trend Analizi ve Desen Tanıma: Zaman serisi veritabanları, veriler üzerinde trend analizi yapmak ve zamanla değişen desenleri tanımak için güçlü araçlara sahiptir.


Event Store İçin Zaman Serisi Veritabanı Kullanımı:

Uygunluk: Eğer olaylar (events) zamanla ilişkili ve sürekli güncellenen veriler içeriyorsa, zaman serisi veritabanları uygun bir seçim olabilir. Örneğin, IoT cihazlarından gelen veri akışları veya finansal işlem verileri.


Sınırlamalar: Event Sourcing modelinde, olaylar genellikle sadece eklenir (append-only) ve nadiren güncellenir veya silinir. Bazı zaman serisi veritabanları, bu tür append-only senaryolar için optimize edilmemiştir ve bu nedenle event store olarak kullanılmaları ideal olmayabilir.


Alternatifler: Event Sourcing için tasarlanmış özel Event Store çözümleri veya diğer NoSQL veritabanları (örneğin, Apache Cassandra veya MongoDB) da yaygın olarak kullanılır. Bu tür veritabanları, olayların saklanması ve sorgulanması için daha uygun özelliklere sahip olabilir.


Sonuç olarak, zaman serisi veritabanlarının kullanımı, event store için bir seçenek olarak düşünülebilir, ancak her durumda en uygun seçim olmayabilir. Seçim yapılırken, uygulamanın özel ihtiyaçları ve olayların yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Event Sourcing gereksinimlerine en uygun veritabanı türünün seçimi, uygulamanın performansı, ölçeklenebilirliği ve yönetilebilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.


Örnek bir event sourcing veri seti verir misin?


Event Sourcing için örnek bir veri seti oluşturmak, uygulanan senaryoya ve iş modeline bağlıdır. Bir e-ticaret platformu üzerinden basit bir örnek vermek gerekirse, müşterilerin alışveriş sepetine ürün ekleme ve çıkarma gibi işlemleri içeren olaylar (events) serisi düşünülebilir. İşte bu senaryoya uygun basit bir veri seti örneği:


Event Sourcing Veri Seti Örneği: E-Ticaret Alışveriş Sepeti

Olaylar:


Sepete Ürün Ekleme


Event ID: 001

Timestamp: 2024-01-05T10:15:30Z

User ID: User123

Product ID: Prod456

Quantity: 2

Event Type: AddToCart

Sepetten Ürün Çıkarma


Event ID: 002

Timestamp: 2024-01-05T10:17:45Z

User ID: User123

Product ID: Prod456

Quantity: 1

Event Type: RemoveFromCart

Sepete Başka Bir Ürün Ekleme


Event ID: 003

Timestamp: 2024-01-05T10:20:10Z

User ID: User123

Product ID: Prod789

Quantity: 1

Event Type: AddToCart

Alışverişi Tamamlama


Event ID: 004

Timestamp: 2024-01-05T10:25:00Z

User ID: User123

Event Type: Checkout

Bu örnekte, her bir olay (event) benzersiz bir Event ID, bir zaman damgası (timestamp), kullanıcı ve ürün bilgileri ile birlikte bir olay türü (event type) içerir. Bu olaylar, kullanıcının alışveriş sepeti üzerinde gerçekleştirdiği işlemleri temsil eder ve sistemdeki durum değişikliklerini yansıtır.


Event Sourcing modelinde, bu olaylar kronolojik sırayla saklanır ve bir kullanıcının alışveriş sepetinin geçerli durumu, bu olayların birikimiyle hesaplanır. Örneğin, bu veri setine göre User123'ün sepetinde son durumda Prod456'dan 1 adet ve Prod789'dan 1 adet ürün bulunmaktadır.


Bu basit örnek, Event Sourcing'in temel prensiplerini ve bir Event Store'un nasıl yapılandırılabileceğini gösterir. Gerçek dünya uygulamalarında, bu olaylar daha karmaşık veri yapılarına ve ilişkilere sahip olabilir ve sistemdeki diğer bileşenlerle etkileşim içinde olabilir.

Spring Boot ile nasıl entegre olur?


Spring Boot ile Axon Framework'ün entegrasyonu, Axon'un sağladığı modüler yapı ve Spring Boot'un konfigürasyon kolaylığı sayesinde oldukça basittir. Bu entegrasyon, Axon'un CQRS ve Event Sourcing özelliklerini Spring Boot uygulamalarına dahil etmeyi ve Spring Boot'un otomatik yapılandırma, bağımlılık enjeksiyonu gibi özelliklerinden yararlanmayı mümkün kılar. İşte temel adımlar:


Bağımlılıkları Ekleme: İlk olarak, Maven veya Gradle gibi bir yapılandırma aracını kullanarak Spring Boot ve Axon Framework için gerekli bağımlılıkları projenize eklemeniz gerekir. Örneğin, Maven kullanıyorsanız pom.xml dosyanıza Axon ve Spring Boot starter bağımlılıklarını ekleyebilirsiniz.


Axon Konfigürasyonu: Spring Boot, otomatik yapılandırma özelliği sayesinde Axon için gerekli birçok ayarı otomatik olarak yapar. Ancak, özel gereksinimleriniz varsa (örneğin, özel bir Event Store kullanmak istiyorsanız), bu yapılandırmaları Spring konfigürasyon dosyalarında tanımlayabilirsiniz.


Command, Query ve Event Handler'ları Tanımlama: Uygulamanızda, Axon tarafından yönetilen komutları, sorguları ve olayları işleyecek sınıflar oluşturursunuz. Bu sınıflar, Spring tarafından yönetilen bean'ler olarak işlev görür ve Axon, bu handler'ları otomatik olarak tanır.


Aggregate Root'lar Oluşturma: CQRS ve Event Sourcing kullanıyorsanız, Aggregate Root'larınızı tanımlamanız gerekir. Bu, Axon'un olay kaynaklı durum yönetimini kullanarak uygulamanızın temel iş mantığını yönettiği yerdir.


Event Store ve Command Bus Kullanımı: Axon, Event Store ve Command Bus gibi yapıları sağlar. Bu yapılar, Spring Boot ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Spring Boot'un bağımlılık enjeksiyon özelliklerini kullanarak kolayca erişilebilir ve yapılandırılabilir.


Test Desteği: Axon ve Spring Boot, uygulamanızın farklı bölümlerini test etmek için kapsamlı destek sunar. Bu, unit testlerden entegrasyon testlerine kadar çeşitlilik gösterir.


Mikroservis Entegrasyonu: Eğer mikroservis mimarisi kullanıyorsanız, Axon ve Spring Boot'un bu mimariyi desteklediğini ve mikroservisler arası iletişimi kolaylaştırdığını unutmamak önemlidir.


Sonuç olarak, Spring Boot ile Axon Framework'ün entegrasyonu, modern Java uygulamalarınızı etkili bir şekilde oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanıyan güçlü ve esnek bir yapı sunar. Bu entegrasyon, özellikle büyük ve karmaşık uygulamalar için idealdir.

2023 yılında, bir yazılım mimarı olarak bir Java 17, Spring Boot, Spring Cloud, Kafka, DDD, Reactive Programming, Docker, Kubernetes kullanarak Borsada hisse senedi alom satımı yapılabilen, Abd ve Türkiye borsasının yer aldığı, günlük nemalandırmanın yapıldığı, favori listelerin oluşturulabildiği, grafiklerin yer aldığı ve canlı verilerin anlık olarak kullanıcılar tarafından izlenebildiği borsa aracı kurum uygulaması: ChatGPTJava 17, Spring Boot, Spring Cloud, Kafka ve Domain-Driven Design (DDD) kullanarak, ABD ve Türkiye borsalarını kapsayan, günlük nemalandırma, favori listeleri oluşturma, grafikler ve canlı veri akışı özelliklerine sahip bir borsa aracı kurum uygulaması geliştirmek oldukça kapsamlı bir proje. Bu projeniz için adım adım gitmek ve temel konseptler üzerinden ilerlemek en iyisi olacaktır. İlk olarak, projenizin ana bileşenlerini ve bunların nasıl entegre edileceğini ele alacağım.


1. Proje İskeleti ve Java 17

Java 17, LTS (Long Term Support) sürümü olduğu için projeniz için ideal bir seçim. Spring Boot ile projenizin iskeletini oluşturarak başlayabiliriz. Spring Initializr (start.spring.io) aracını kullanarak Java 17 ve gerekli bağımlılıkları içeren bir proje iskeleti oluşturabilirsiniz.


2. Spring Boot ve Spring Cloud

Spring Boot, hızlı ve kolay bir şekilde uygulama geliştirmenize olanak tanır. REST API'ler, veritabanı entegrasyonları ve güvenlik gibi temel özellikler için destek sağlar. Spring Cloud ise mikro hizmet mimarisi için gerekli olan yapılandırma sunucusu, servis keşfi ve yük dengeleme gibi özellikler sunar.


3. Apache Kafka

Apache Kafka, uygulamanızın farklı bölümleri arasında veri akışını yönetmek için kullanılabilir. Özellikle, canlı borsa verilerinin işlenmesi ve dağıtılması için idealdir. Kafka'nın temel kavramları olan konular (topics), üreticiler (producers) ve tüketiciler (consumers) üzerinde durabiliriz.


4. Domain-Driven Design (DDD)

DDD, karmaşık iş gereksinimlerini yönetmek için etkili bir yaklaşımdır. Borsa uygulamanız için, işlem, hisse senedi, kullanıcı hesapları gibi alanları belirleyerek başlayabiliriz. Her bir alanı bir mikro hizmet olarak ele alabilir ve sınırlı bağlam (bounded context) ve topluluklar (aggregates) kavramları üzerinde durabiliriz.


5. Borsa Verileri ve Grafikler

ABD ve Türkiye borsalarından canlı verileri nasıl elde edeceğiniz ve bu verileri grafiklerle nasıl göstereceğiniz önemli bir konu. Spring Boot ve JavaScript kütüphaneleri (örneğin, Chart.js veya D3.js) bu iş için kullanılabilir.


6. Günlük Nemalandırma ve Favori Listeleri

Bu özellikler, kullanıcıların hesaplarını yönetmelerine ve kişisel tercihlerini kaydetmelerine olanak tanır. Spring Data JPA ve Hibernate gibi teknolojiler bu verileri yönetmek için kullanılabilir.


Örnek Kodlar ve Makale Yazımı

Her bir konsept için örnek kodlar ve açıklamalar sağlamak, okuyucularınızın projenizi daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Bu kod örneklerini, projenizin çeşitli aşamalarını açıklayan makalelerde adım adım sunabilirsiniz.


Size öncelikle temel bir Spring Boot uygulaması oluşturmayı göstererek başlayalım. Ardından, projenizi geliştirirken adım adım ilerleyeceğiz. İlk adım olarak, Spring Initializr kullanarak bir proje iskeleti oluşturabiliriz. Devam etmemi istiyorsanız, lütfen belirtin.


Harika, öncelikle Java 17 ve Spring Boot kullanarak basit bir proje iskeleti oluşturalım. Bunun için Spring Initializr'ı kullanacağız. Spring Initializr, web tabanlı bir araçtır ve size hızlı bir şekilde projenizi başlatmanız için gerekli yapılandırmayı sağlar.


Spring Initializr ile Proje Oluşturma

Spring Initializr'a Git: start.spring.io adresine gidin.


Proje Metadatasını Belirle:


Project: Maven Project

Language: Java

Spring Boot: En son stabil sürümü seçin (2.x.x)

Project Metadata:

Group: com.yourcompany

Artifact: stock-trading

Name: stock-trading

Description: A stock trading application for US and Turkey markets

Package Name: com.yourcompany.stocktrading

Packaging: Jar

Java: 17

Bağımlılıkları Seç:


Spring Web

Spring Data JPA

Apache Kafka

(İhtiyacınıza göre diğer bağımlılıkları da ekleyebilirsiniz)

Proje Dosyasını İndir ve Aç:


"Generate" butonuna tıklayarak proje dosyasını indirin.

İndirdiğiniz ZIP dosyasını açın ve içindeki projeyi tercih ettiğiniz IDE'ye (örneğin, IntelliJ IDEA veya Eclipse) aktarın.

Projenin Temel Yapısını İnceleme

Proje indirildikten sonra, temel yapısını inceleyelim. Bir Spring Boot projesinde genellikle aşağıdaki yapının olduğunu göreceksiniz:


src/main/java/ dizini altında uygulama kodunuz bulunur.

src/main/resources/ içinde uygulama ayarları ve diğer kaynaklar yer alır.

src/test/java/ altında test kodlarınız bulunur.

İlk Controller'ı Oluşturma

Basit bir REST API oluşturarak başlayalım. src/main/java/com/yourcompany/stocktrading dizinine gidin ve burada bir controller sınıfı oluşturun:


java

Copy code

package com.yourcompany.stocktrading;


import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;


@RestController

public class HelloController {


    @GetMapping("/hello")

    public String sayHello() {

        return "Hello, Stock Traders!";

    }

}

Bu kod, /hello endpoint'ine gelen GET isteklerine "Hello, Stock Traders!" metni ile yanıt verir.


Uygulamayı Çalıştırma

IDE'nizde sağ tıklayarak Spring Boot uygulamanızı çalıştırın. Tarayıcınızda localhost:8080/hello adresine giderek API'nızın yanıtını görebilirsiniz.


Bu temel adımlar, projenize başlamanız için bir temel oluşturur. Daha sonraki adımlarda, Spring Cloud, Kafka entegrasyonu ve DDD kavramlarını daha detaylı olarak ele alacağız. Şimdi, bu temel yapı üzerine daha fazla detay eklemek için devam etmeli miyiz?


Mükemmel, şimdi Spring Cloud ve Apache Kafka entegrasyonu ile Domain-Driven Design (DDD) kavramlarını projenize entegre etme sürecine devam edeceğiz.


Spring Cloud Entegrasyonu

Spring Cloud, mikro hizmet mimarileri için çok sayıda kütüphane ve araç sağlar. Bu projede, yapılandırma yönetimi, servis keşfi ve gateway gibi bazı temel Spring Cloud özelliklerini kullanacağız.


Yapılandırma Sunucusu (Config Server)

Yapılandırma Sunucusu Oluşturma:


Yeni bir Spring Boot projesi oluşturun ve spring-cloud-config-server bağımlılığını ekleyin.

@EnableConfigServer anotasyonunu uygulamanızın ana sınıfına ekleyin.

Yapılandırma Dosyalarını Depolama:


Yapılandırma dosyalarını (örneğin, application.yml) bir Git deposunda saklayın.

Config Server'ın bu Git deposuna bağlanması için application.yml içinde gerekli ayarları yapın.

Servis Keşfi (Eureka Server)

Eureka Server Kurulumu:


Yeni bir Spring Boot projesi oluşturun ve spring-cloud-starter-netflix-eureka-server bağımlılığını ekleyin.

@EnableEurekaServer anotasyonunu uygulamanızın ana sınıfına ekleyin.

Mikro Hizmetleri Kaydetme:


Her mikro hizmete spring-cloud-starter-netflix-eureka-client bağımlılığını ekleyin ve application.yml dosyasında Eureka Server'a kaydolmalarını sağlayın.

Apache Kafka Entegrasyonu

Apache Kafka, canlı veri akışını işlemek için kullanılabilir. Kafka, üreticiler (producers) ve tüketiciler (consumers) arasında mesajları etkili bir şekilde aktarır.


Kafka Bağımlılığını Ekleyin:


spring-kafka bağımlılığını projenize ekleyin.

Kafka Üretici (Producer) ve Tüketici (Consumer) Oluşturma:


Kafka üreticisi, borsa verilerini Kafka konularına (topics) gönderir.

Kafka tüketicisi, bu verileri işler ve gerekli işlemleri yapar.

Domain-Driven Design (DDD) Uygulama

DDD, iş mantığınızı modellemek ve mikro hizmetler arasındaki bağlantıları yönetmek için önemlidir.


Sınırlı Bağlam (Bounded Context) Belirleme:


İşlemler, hisse senetleri, kullanıcı hesapları gibi her bir iş alanını ayrı bir sınırlı bağlam olarak tanımlayın.

Topluluklar (Aggregates) ve Varlıklar (Entities) Oluşturma:


Her bağlam içinde toplulukları ve varlıkları modelleyin. Örneğin, bir "İşlem" topluluğu içinde "Hisse Senedi", "Kullanıcı" gibi varlıklar olabilir.

Depo Desenleri (Repository Patterns) Kullanma:


Veri erişimini soyutlamak için depo desenlerini kullanın.

Bu adımlar, projenizin mikro hizmet mimarisi ve DDD yaklaşımı ile nasıl ilerleyeceği konusunda size bir yol haritası sunar. Her adımda, ilgili kod örnekleri ve açıklamaları makalenizde sunabilirsiniz. Şimdi bu adımların her birini daha detaylı olarak incelemek ve kod örnekleriyle zenginleştirmek için devam etmeli miyiz?


Spring Cloud Yapılandırma Sunucusu (Config Server) Detayları

Yapılandırma Sunucusu, mikro hizmetlerinizin yapılandırmalarını merkezi bir yerden yönetmenizi sağlar. Böylece, uygulamanızın farklı ortamlar arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanır.


Adım 1: Yapılandırma Sunucusu Projesi Oluşturma

Yeni Spring Boot Projesi Oluştur: spring-cloud-config-server bağımlılığı ile yeni bir proje oluşturun.


Ana Sınıfı Ayarla: Ana sınıfa @EnableConfigServer anotasyonunu ekleyin. Bu, uygulamanızı bir yapılandırma sunucusu olarak etkinleştirir.


java

Copy code

@SpringBootApplication

@EnableConfigServer

public class ConfigServerApplication {

    public static void main(String[] args) {

        SpringApplication.run(ConfigServerApplication.class, args);

    }

}

Yapılandırma Dosyası: application.yml dosyasında, yapılandırma sunucusunun Git deposuna bağlantı detaylarını belirtin.


yaml

Copy code

server:

  port: 8888


spring:

  cloud:

    config:

      server:

        git:

          uri: [Git Repo URL]

          clone-on-start: true

Adım 2: Mikro Hizmetlerin Yapılandırma Sunucusuna Bağlanması

Her mikro hizmetin bootstrap.yml veya bootstrap.properties dosyasında, yapılandırma sunucusunun URL'sini belirtin:


yaml

Copy code

spring:

  application:

    name: stock-trading-service

  cloud:

    config:

      uri: http://localhost:8888

Apache Kafka Entegrasyonu

Kafka, yüksek hacimli veri akışlarını yönetmek için kullanılabilir. Bu özellikle, canlı borsa verilerinin işlenmesi ve analizi için önemlidir.


Spring Cloud, mikro hizmet mimarileri için zengin bir set sunar. Daha önce yapılandırma sunucusu (Config Server) ve servis keşfi (Eureka Server) hakkında konuştuk. Bu adımların yanı sıra, Spring Cloud'un sunduğu diğer önemli özellikler arasında şunlar bulunmaktadır:


1. Spring Cloud Gateway

Spring Cloud Gateway, API Gateway rolünü üstlenir. Bu, mikro hizmetler arasındaki gelen istekleri yönlendirmek, yük dengelemek ve çapraz kesim endişelerini (cross-cutting concerns) ele almak için kullanılır.


Yönlendirme Kuralları: İstekleri mikro hizmetlere yönlendirmek için belirli kurallar tanımlayabilirsiniz.

Oran Sınırlama (Rate Limiting): Aşırı trafik durumunda sistem üzerindeki yükü yönetmek için oran sınırlaması yapılandırabilirsiniz.

Circuit Breaker Entegrasyonu: Hizmet kesintileri ve aksamaları sırasında sistem istikrarını korumak için Circuit Breaker desenlerini uygulayabilirsiniz.

2. Spring Cloud Circuit Breaker

Mikro hizmetler arasında Circuit Breaker desenini uygulamak için Spring Cloud Circuit Breaker kullanılır. Bu, tek bir hizmetteki aksaklıkların tüm sistemi etkilemesini önler.


Fallback Yöntemleri: Bir hizmet yanıt vermediğinde uygulanacak yedek (fallback) işlemleri tanımlayabilirsiniz.

Hizmet Sağlığı İzleme: Hizmetlerin durumunu izleyerek, hatalara otomatik olarak yanıt verebilirsiniz.

3. Spring Cloud Config Client

Spring Cloud Config Client, mikro hizmetlerin yapılandırma sunucusundan yapılandırmalarını almasını sağlar. Bu, uygulamanın ayarlarını merkezi bir yerden yönetmenize olanak tanır.


Dinamik Yapılandırma Yenileme: Uygulama çalışırken yapılandırmaları yenileyebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Ortam Ayarlarını Yönetme: Farklı ortamlar (geliştirme, test, üretim) için farklı yapılandırmaları kolayca yönetebilirsiniz.

4. Spring Cloud Sleuth ve Zipkin

Mikro hizmetler arasındaki istekleri takip etmek için Spring Cloud Sleuth ve Zipkin entegrasyonu kullanılır. Bu, sistem genelindeki hata ayıklama ve performans izleme için gereklidir.


İzleme (Tracing): İsteklerin sistem içindeki yolunu takip edebilir ve kaydedebilirsiniz.

Loglama ve Görselleştirme: İsteklerle ilgili logları toplayıp, Zipkin gibi araçlarla görselleştirebilirsiniz.

5. Spring Cloud Stream

Veri akışı ve olay tabanlı mimariler için Spring Cloud Stream kullanılır. Kafka veya RabbitMQ gibi mesajlaşma sistemleriyle entegrasyon sağlar.


Olay Yayını ve Tüketimi: Sistem genelinde olayları (events) yayınlayabilir ve tüketebilirsiniz.

Yüksek Erişilebilirlik ve Ölçeklenebilirlik: Mesajlaşma sistemlerinin özelliklerini kullanarak, yüksek erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlayabilirsiniz.

Bu özellikler, Spring Cloud'un mikro hizmet mimarileri için sunduğu çeşitliliği ve gücü gösterir. Her biri, mikro hizmetlerin yönetimi, iletişimi ve güvenliği açısından önemli rol oynar. Projede bu özellikleri entegre etmek, sisteminizin day


Projemizde Spring Cloud ve ilişkili teknolojileri kullanarak geliştireceğimiz mikro hizmet mimarisi için kod örnekleri ve yapılandırmaları aşağıda sıralıyorum:


1. Spring Cloud Gateway

Spring Cloud Gateway, API yönlendirmeleri ve güvenlik ayarları için kullanılabilir. Örnek bir yapılandırma şu şekilde olabilir:


application.yml içinde Gateway Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  cloud:

    gateway:

      routes:

        - id: user-service

          uri: lb://USER-SERVICE

          predicates:

            - Path=/user/**

          filters:

            - AddRequestHeader=X-Request-User, User

        - id: stock-service

          uri: lb://STOCK-SERVICE

          predicates:

            - Path=/stock/**

Bu yapılandırmada, user-service ve stock-service adlı iki mikro hizmete yönlendirme yapılıyor. lb:// öneki, yük dengelemeyi (load balancing) ifade eder.


2. Spring Cloud Circuit Breaker

Circuit Breaker, hizmetler arası çağrılarda hata toleransı sağlar. Resilience4J entegrasyonu örneği:


Circuit Breaker Yapılandırması


java

Copy code

@Configuration

public class CircuitBreakerConfig {


    @Bean

    public CircuitBreakerRegistry circuitBreakerRegistry() {

        return CircuitBreakerRegistry.ofDefaults();

    }

}

Hizmet Çağrısında Circuit Breaker Kullanımı


java

Copy code

@Service

public class UserService {


    private final CircuitBreakerRegistry circuitBreakerRegistry;


    public UserService(CircuitBreakerRegistry circuitBreakerRegistry) {

        this.circuitBreakerRegistry = circuitBreakerRegistry;

    }


    public User getUser(String userId) {

        CircuitBreaker circuitBreaker = circuitBreakerRegistry.circuitBreaker("userService");

        return circuitBreaker.run(() -> externalUserServiceCall(userId), throwable -> fallbackUser());

    }


    // ...

}

3. Spring Cloud Config Client

Mikro hizmetlerin, Config Server'dan yapılandırmalarını alması için Config Client kullanılır.


Config Server'a Bağlanmak İçin bootstrap.yml Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  application:

    name: user-service

  cloud:

    config:

      uri: http://config-server:8888

4. Spring Cloud Sleuth ve Zipkin

Sleuth, mikro hizmetler arası isteklerin izlenmesini sağlar. Zipkin ile entegre çalışarak izleme verilerini görselleştirir.


Sleuth ve Zipkin Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  sleuth:

    sampler:

      probability: 1.0

  zipkin:

    baseUrl: http://zipkin-server:9411

5. Spring Cloud Stream

Spring Cloud Stream, mesajlaşma sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırır. Kafka kullanımı için örnek yapılandırma:


Kafka Yapılandırması


yaml

Copy code

spring:

  cloud:

    stream:

      kafka:

        binder:

          brokers: kafka:9092

      bindings:

        stockChannel:

          destination: stock-topic

          group: stock-group

Mesaj Yayını


java

Copy code

@EnableBinding(Source.class)

public class StockPublisher {


    private final MessageChannel stockChannel;


    public StockPublisher(MessageChannel stockChannel) {

        this.stockChannel = stockChannel;

    }


    public void sendStockUpdate(Stock stock) {

        stockChannel.send(MessageBuilder.withPayload(stock).build());

    }

}

Bu kod örnekleri ve yapılandırmalar, mikro hizmet mimarisinde Spring Cloud'un nasıl kullanılacağını göstermektedir. Her bir özellik, sisteminizin farklı yönlerini güçlendirir ve daha sağlam, ölçeklenebilir bir mimari oluşturmanıza yardımcı olur. Projede bu teknolojileri entegre ederken, her birinin işlevselliğini ve sistem üzerindeki etkisini dikkate almak önemlidir.


Kafka Üretici (Producer)

Bağımlılığı Ekle: spring-kafka bağımlılığını projenize ekleyin.


Kafka Template Kullan: KafkaTemplate sınıfını kullanarak mesajları Kafka konularına gönderin.


java

Copy code

@Service

public class KafkaProducerService {

    private final KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate;


    public KafkaProducerService(KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate) {

        this.kafkaTemplate = kafkaTemplate;

    }


    public void sendMessage(String message, String topicName) {

        kafkaTemplate.send(topicName, message);

    }

}

Kafka Tüketici (Consumer)

Kafka Listener Tanımla: @KafkaListener anotasyonunu kullanarak Kafka konularından mesajları dinleyin.


java

Copy code

@Service

public class KafkaConsumerService {


    @KafkaListener(topics = "stock-trading-topic", groupId = "group_id")

    public void consumeMessage(String message) {

        System.out.println("Received Message: " + message);

    }

}

Domain-Driven Design (DDD) Uygulama

DDD, karmaşık iş mantığını yönetmek ve mikro hizmetler arasında tutarlılık sağlamak için kullanılır.


Sınırlı Bağlam (Bounded Context)

İş alanlarınızı ayrı mikro hizmetler olarak tanımlayın. Örneğin, "İşlem Yönetimi", "Kullanıcı Yönetimi" gibi.


Topluluklar ve Varlıklar

Her sınırlı bağlamda, iş mantığını temsil eden topluluklar ve varlıklar tanımlayın. Örneğin, "İşlem" topluluğu içinde "Hisse Senedi", "Kullanıcı" varlıkları olabilir.


Depo Desenleri

Veri erişimini soyutlamak için depo desenlerini kullanın. Spring Data JPA, bu amaca hizmet eden güçlü bir araçtır.


java

Copy code

public interface StockRepository extends JpaRepository<Stock, Long> {

    // Sorgu metodları

}


Arada sana bilgilendirme yapayım. Bu uygulama bir mobil uygulama olacak. Reactive programing kullanacağım. Sistem scaleable olacak. Docker ve kubernetes kullanacağım. Bu bilgiler ışığında kaldığın yerden devam et.

Bu bilgiler projenizin yapısını ve gereksinimlerini önemli ölçüde etkiliyor. Mobil uygulama, Reactive programlama, Docker ve Kubernetes kullanımı, projenizin hem yapısını hem de dağıtım stratejisini şekillendiriyor. İşte bu yeni bilgiler ışığında projenizin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar:


Reactive Programming

Reactive programlama, özellikle mobil uygulamalar ve yüksek trafikli sistemler için önemlidir çünkü asenkron ve olay tabanlı bir yaklaşım sunar.


Spring WebFlux Kullanımı

Spring WebFlux Bağımlılığı Ekleme: Spring WebFlux, Spring'in reaktif programlama desteğini sunar. Bu, spring-boot-starter-webflux bağımlılığını ekleyerek sağlanabilir.


Reaktif Controller Oluşturma: Spring WebFlux ile reaktif controller'lar oluşturun. Bu, Mono ve Flux türlerini kullanarak asenkron veri akışını kolaylaştırır.


@RestController

public class ReactiveStockController {


    @GetMapping("/stocks")

    public Flux<Stock> getAllStocks() {

        return stockService.getAllStocks(); // StockService'den Flux<Stock> döndürür

    }

}

Docker ve Kubernetes Entegrasyonu

Docker ve Kubernetes, uygulamanızın dağıtımını ve ölçeklendirilmesini yönetmek için kullanılır.


Docker İle Uygulamanızı Konteynerize Etme

Dockerfile Oluşturma: Her mikro hizmet için bir Dockerfile oluşturun. Bu, uygulamanızın nasıl konteynerize edileceğini tanımlar.


Dockerfile

Copy code

FROM openjdk:17

COPY ./target/stock-trading.jar stock-trading.jar

ENTRYPOINT ["java","-jar","/stock-trading.jar"]

Docker İmajı Oluşturma ve Çalıştırma: Docker imajlarını oluşturun ve yerel olarak test edin.


docker build -t stock-trading-service .

docker run -p 8080:8080 stock-trading-service

Kubernetes ile Ölçeklendirme

Kubernetes Deployment ve Service Tanımları: Her mikro hizmet için Kubernetes deployment ve service tanımları oluşturun. Bu, uygulamanızın Kubernetes cluster'ında nasıl çalıştırılacağını ve ölçeklendirileceğini tanımlar.


yaml

Copy code

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

  name: stock-trading-deployment

spec:

  replicas: 3

  selector:

    matchLabels:

      app: stock-trading

  template:

    metadata:

      labels:

        app: stock-trading

    spec:

      containers:

      - name: stock-trading

        image: stock-trading-service

        ports:

        - containerPort: 8080

Kubernetes Cluster'ında Deployment Yapma: Deployment ve service tanımlarınızı kullanarak uygulamanızı Kubernetes cluster'ında dağıtın.


Mobil Uygulama İçin API Tasarımı

Mobil uygulama için API tasarımı, kullanıcı deneyimi ve performans açısından önemlidir.


Hafif ve Hızlı Yanıtlar: Mobil kullanıcılar için hafif ve hızlı yanıtlar sunmak önemlidir. Gereksiz veri gönderiminden kaçının ve yanıt sürelerini optimize edin.

Pagination ve Filtreleme: Büyük veri setleri için pagination ve filtreleme özellikleri ekleyin.

Güvenlik: JWT (JSON Web Tokens) gibi güvenli kimlik doğrulama mekanizmaları kullanın.

Bu adımlar, mobil uygulama odaklı, ölçeklenebilir ve reaktif bir mikro hizmet mimarisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Her ad


Her adımda, özellikle Docker ve Kubernetes entegrasyonu, uygulamanızın ölçeklendirme ve yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için kritik öneme sahiptir.


Kubernetes İle Mikro Hizmetlerin Yönetimi

Kubernetes, mikro hizmetlerinizin dağıtımı, ölçeklendirilmesi ve yönetimi için güçlü bir platform sağlar.


Kubernetes'de Service ve Load Balancing

Service Tanımları Oluşturma: Her mikro hizmet için bir Kubernetes service tanımı oluşturun. Bu, mikro hizmetlerinize dış dünyadan erişilebilirlik sağlar.


yaml

Copy code

apiVersion: v1

kind: Service

metadata:

  name: stock-trading-service

spec:

  selector:

    app: stock-trading

  ports:

    - protocol: TCP

      port: 80

      targetPort: 8080

  type: LoadBalancer

Yük Dengeleme (Load Balancing): Kubernetes'in yük dengeleme özelliklerini kullanarak trafiği mikro hizmetler arasında etkili bir şekilde dağıtın.


Kubernetes'de Auto-Scaling

Horizontal Pod Autoscaler (HPA) Kullanımı: Trafik artışına otomatik olarak yanıt vermek için HPA tanımlayın. Bu, yük altında otomatik olarak pod sayısını artırır.


yaml

Copy code

apiVersion: autoscaling/v1

kind: HorizontalPodAutoscaler

metadata:

  name: stock-trading-hpa

spec:

  scaleTargetRef:

    apiVersion: apps/v1

    kind: Deployment

    name: stock-trading-deployment

  minReplicas: 1

  maxReplicas: 10

  targetCPUUtilizationPercentage: 80

Mobil Uygulama İçin Optimizasyonlar

Mobil uygulama kullanıcılarınızın deneyimini iyileştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:


Caching Mekanizmaları: Sık kullanılan veriler için caching mekanizmaları kullanın. Bu, veri alım sürelerini azaltır ve sunucu yükünü hafifletir.

Veri Sıkıştırma: İletişimde veri sıkıştırma tekniklerini kullanarak bant genişliği kullanımını optimize edin.

API Gateway: Bir API Gateway kullanarak mikro hizmetler arasındaki istekleri yönetin ve düzenleyin. Bu, güvenlik, izleme ve oran sınırlama (rate limiting) gibi çapraz kesim endişelerini ele almanıza yardımcı olur.

Güvenlik Önlemleri

Mobil uygulamalar ve mikro hizmetler için güvenlik kritik bir konudur.


Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: JWT veya OAuth 2.0 gibi güvenli kimlik doğrulama protokolleri kullanın.

HTTPS Kullanımı: Tüm iletişimlerin HTTPS üzerinden yapılmasını sağlayarak veri bütünlüğünü ve gizliliğini koruyun.

API Güvenlik Duvarı: Potansiyel saldırılara karşı API'lerinizi korumak için API güvenlik duvarı (API Gateway üzerinde) kullanın.

Sonraki Adımlar

Projede ilerlerken, her mikro hizmetin ve bileşenin ayrıntılı testlerden geçirilmesi önemlidir. Birim testleri, entegrasyon testleri ve yük testleri, sisteminizin güvenilir ve sağlam olmasını sağlar. Ayrıca, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) pipeline'larınızı kurarak geliştirme süreçlerinizi otomatikleştirebilir ve hızlandırabilirsiniz.


Bu projede ele alınan konular, kapsamlı ve geliş


Bu projede ele alınan konular, kapsamlı ve gelişmiş bir mikro hizmet mimarisi kurulumunu içeriyor. Bu nedenle, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) pipeline'larının oluşturulması ve yönetilmesi de projenin başarısı için kritik öneme sahip.


CI/CD Pipeline Kurulumu

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım, geliştirme süreçlerinizin verimliliğini artırır ve kod kalitesini yükseltir.


Jenkins veya GitLab CI Kullanımı

CI/CD Araç Seçimi: Jenkins, GitLab CI gibi popüler CI/CD araçlarından birini seçin. Bu araçlar, kod değişikliklerini otomatik olarak algılar ve gerekli işlemleri (test, build, deploy) gerçekleştirir.


Pipeline Konfigürasyonu: Her mikro hizmet için bir pipeline konfigürasyonu oluşturun. Bu konfigürasyon, testlerin çalıştırılmasını, Docker imajlarının oluşturulmasını ve Kubernetes cluster'ına dağıtımını içermelidir.


yaml

Copy code

pipeline {

    agent any

    stages {

        stage('Build') {

            steps {

                // Kodu build et

            }

        }

        stage('Test') {

            steps {

                // Testleri çalıştır

            }

        }

        stage('Deploy') {

            steps {

                // Docker imajını oluştur ve Kubernetes'e deploy et

            }

        }

    }

}

Otomatik Testler: Her değişiklikle birlikte birim testleri, entegrasyon testleri ve gerektiğinde yük testleri otomatik olarak çalıştırılmalıdır.


Performans İzleme ve Günlük Yönetimi

Yüksek performanslı bir sistem için izleme ve günlük yönetimi önemlidir.


Monitoring Araçları Kullanımı

Prometheus ve Grafana: Kubernetes cluster'ınızda çalışan servislerin performansını izlemek için Prometheus ve Grafana kullanın.

Elasticsearch, Logstash ve Kibana (ELK Stack): Günlük verilerinizi yönetmek ve analiz etmek için ELK Stack kullanın.

Alarm ve Uyarı Mekanizmaları

Alarm Kurulumu: Sistemdeki anormal davranışları ve potansiyel sorunları erken tespit etmek için alarm ve uyarı mekanizmaları kurun.

Otomatik Müdahale: Bazı durumlarda, sistem otomatik olarak kendini düzeltebilir veya ölçeklenebilir. Bu tür otomatik müdahaleler için stratejiler geliştirin.

Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı

Mobil uygulamanızın kullanıcı deneyimi (UX) ve arayüz tasarımı (UI), kullanıcıların uygulamanızla etkileşim şeklini büyük ölçüde etkiler.


Responsive ve Kullanıcı Dostu Arayüz: Kullanıcıların farklı cihazlarda rahat bir deneyim yaşamasını sağlamak için responsive ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayın.

Kullanıcı Testleri: Gerçek kullanıcılarla testler yaparak, uygulamanızın kullanılabilirliğini ve kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirin.

Sonuç

Bu projede, mikro hizmet mimarisi, reactive programlama, Docker ve Kubernetes kullanımı, güvenlik önlemleri, CI/CD, performans izleme ve kullanıcı deneyimi gibi bir dizi gelişmiş konu ele alınmıştır. Bu adımların her biri, ölçeklenebilir, güvenilir ve yüksek performanslı bir finansal ticaret platformu oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Projenin bu aşamalarını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak, projenin uzun vadeli başarısını destekleyecektir.


Proje Dokümantasyonu ve Eğitim

Projeyi başarıyla tamamlamak ve sürdürülebilir kılmak için iyi bir dokümantasyon ve eğitim süreci de önemlidir.


Teknik Dokümantasyon: Kodun yanı sıra mimari, kullanılan teknolojiler ve kurulum süreçleri hakkında ayrıntılı teknik dokümantasyonlar hazırlayın. Bu, yeni geliştiricilerin projeye adapte olmasını kolaylaştırır ve bakım süreçlerini verimli kılar.


Kullanıcı Dokümantasyonu: Uygulamanın nasıl kullanılacağına dair kullanıcı kılavuzları ve SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümleri oluşturun. Kullanıcıların uygulamanızı daha verimli kullanmalarını sağlamak için görsel rehberler ve videolar ekleyin.


Eğitim Materyalleri: Ekip üyeleri ve son kullanıcılar için eğitim materyalleri hazırlayın. Bu, özellikle karmaşık sistemlerde, kullanıcıların ve geliştiricilerin sistemi daha etkin kullanmalarını sağlar.


Son Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Planlama

Projeyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki değerlendirme ve planlama adımlarını izlemek faydalı olacaktır:


Performans ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi: Uygulamanın performansını ve kullanılabilirliğini düzenli olarak değerlendirin. Kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak ve sistem loglarını analiz ederek iyileştirme alanlarını belirleyin.


Özellik Güncellemeleri ve Yenilikler: Pazar trendlerini ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, uygulamanıza yeni özellikler ve iyileştirmeler ekleyin.


Güvenlik Güncellemeleri: Sürekli değişen siber güvenlik tehditleri göz önünde bulundurularak, uygulamanızın güvenlik önlemlerini düzenli olarak güncelleyin ve test edin.


Ölçeklendirme ve Kapasite Planlaması: Kullanıcı sayınız arttıkça, sistem kapasitesini ve ölçeklenebilirlik stratejilerini gözden geçirin. Talep artışlarına yanıt verebilmek için altyapınızı uygun şekilde ayarlayın.


Bu proje, teknolojik yetenekler, sistem mimarisi ve kullanıcı ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım gerektirir. Projenin her aşamasında, kalite standartlarına odaklanmak ve sürekli iyileştirme kültürünü benimsemek, projenin uzun vadeli başarısını destekleyecektir. Projeyi ilerletirken herhangi bir aşamada daha fazla rehberlik veya yardım gerektiğinde, lütfen sormaktan çekinmeyin.


Türkiye borsasında alım satım işlemleri için bir stok ticaret uygulamasına yönelik etkinlik fırtınası senaryosunu yazılı olarak hazırlayalım. Bu senaryo, bir kullanıcının uygulamada hisse senedi alım satım işlemleri gerçekleştirdiği tipik bir akışı takip eder:


Kullanıcı Girişi: Kullanıcı uygulamaya giriş yapar.


Güncel Hisse Fiyatlarını Görüntüleme: Kullanıcı, güncel hisse senedi fiyatlarını görüntüler.


Alım Yapılacak Hisse Seçimi: Kullanıcı, alım yapmak istediği hisse senedini seçer.


Alım Emri Girişi: Kullanıcı, seçilen hisse için alım emri girer. Bu aşamada alım miktarı ve fiyatı belirlenir.


Hesap Bakiyesinin Kontrolü: Sistem, kullanıcının hesap bakiyesini kontrol eder ve alım emrinin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığını belirler.


Emrin Piyasaya İletilmesi: Yeterli bakiye varsa, alım emri piyasaya iletilir.


Emrin Eşleşmesi: Piyasada uygun bir satış emri bulunursa, alım emri eşleşir.


İşlem Tamamlanması: Alım emri eşleştiğinde, işlem tamamlanır ve hisse senetleri kullanıcının portföyüne eklenir.


İşlem Onayının Kullanıcıya Bildirilmesi: Kullanıcıya, işlemin başarıyla tamamlandığına dair bir onay bildirimi gönderilir.


Güncellenmiş Portföyün İncelenmesi: Kullanıcı, güncellenmiş portföyünü inceleyebilir ve yeni alım satım işlemleri için tekrar piyasa verilerine bakabilir.


Bu senaryo, stok ticaret uygulamasının temel işlevlerini ve kullanıcı etkileşimlerini adım adım takip eder. Her adım, kullanıcının uygulamayla nasıl etkileşime girdiğini ve sistemin bu etkileşimlere nasıl yanıt verdiğini gösterir. Bu akış, uygulamanın tasarım ve geliştirme sürecinde odaklanılması gereken anahtar noktaları belirler.Nick Tune – Architecture Modernization with DDD | Øredev 2022 - İngilizceNick Tune – Architecture Modernization with DDD | Øredev 2022
Oturum açıklaması: Eski sistemleri modernize etme zamanı geldiğinde, sadece eski sistemin yeniden yazılması değil, etki alanınız için tamamen optimize edilmiş bir mimari tasarlamak önemlidir. Etki Alanı Güdümlü Tasarım birçok pratik yolla yardımcı olabilir. Bu konuşmada, Olay Fırtınası, Etki Alanı Mesaj Akışı Modellemesi ve Çekirdek Etki Alanı Şemalarının işi haritalama, etki alanı odaklı bir mimari tasarlama ve yüksek değerli modernizasyon fırsatlarına odaklanma sürecinde size nasıl rehberlik ettiğini göreceksiniz.

E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 4 : Rich Domain Modele Göre Microservicelerdeki Sınıfların Kodlarını oluşturmak


#ecommerce #applicaition #backend #ddd #microservice #kafka #hazelcast #richdomainmodel #spring #java #hibernate
E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 1 : İhtiyaçları Çıkarmak : https://www.turkninja.com/2023/08/e-ticaret-platformu-olusturmak-bolum-1.html

E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 2 : Domain Stroytelling : Katılımcılar, İş Akışları, Kullanıcı Hikayeleri, İlgili Terimler ve Konseptler (Domain), Geliştirme İçin Önceliklendirme, İlgili Dokümantasyonlar : https://www.turkninja.com/2023/08/e-ticaret-platformu-olusturmak-bolum-2.html

E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 3 : DDD (Domain-Driven Design): İlgili alt sistemleri ve sınırlı bağlamları tanımları, microservicler, paketler, classlar, class kodları : https://www.turkninja.com/2023/08/e-ticaret-platformu-olusturmak-bolum-3.html

E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 4 : Rich Domain Modele Göre Microservicelerdeki Sınıfların Kodlarını oluşturmak : https://www.turkninja.com/2023/08/e-ticaret-platformu-olusturmak-bolum-4.html

E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 5 : Apache Kafka ve Hazelcast Cache Entegrasyonu : https://www.turkninja.com/2023/08/e-ticaret-platformu-olusturmak-bolum-5.html

E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 6 : Uygulamayı Dockerize etme ve Docker Compose ile localde ayağa kaldırma : https://www.turkninja.com/2023/08/e-ticaret-platformu-olusturmak-bolum-5_17.html

E-Ticaret Platformu Oluşturmak. Bölüm 7 : Jenkins ile uygulamayı CI/CD Pipeline'ına sokarak Dockerize etme, Test Etme ve Kubernetes'e deploy etme : https://www.turkninja.com/2023/08/e-ticaret-platformu-olusturmak-bolum-7.html

Elbette! Aşağıda verilen her bir mikroservis için Rich Domain Model yaklaşımına uygun kod örnekleri sunacağım. Bu uzun bir süreç olabilir, bu yüzden aşağıdaki mikroservislerin her birini adım adım işleyeceğiz. İlk olarak "Kullanıcı Yönetimi Mikroservisi"ni ele alacağım.


1. Kullanıcı Yönetimi Microservisi

user Paketi

User Sınıfı

java

Copy code

@Entity

public class User {

    @Id

    private Long id;

    private String username;

    private String password;

    @Enumerated(EnumType.STRING)

    private Role role;


    // Diğer özellikler...


    public void changePassword(String oldPassword, String newPassword) {

        if (!this.password.equals(oldPassword)) {

            throw new IllegalArgumentException("Eski şifre yanlış.");

        }

        this.password = newPassword;

    }


    // Diğer metodlar...

}

Profile Sınıfı

java

Copy code

@Entity

public class Profile {

    @Id

    private Long id;

    private String fullName;

    private String email;


    @OneToOne

    private User user;


    public void updateProfile(String fullName, String email) {

        this.fullName = fullName;

        this.email = email;

    }


    // Diğer metodlar...

}

Role Enum

java

Copy code

public enum Role {

    ADMIN,

    CUSTOMER,

    SELLER;

}

password Paketi

PasswordResetToken Sınıfı

java

Copy code

@Entity

public class PasswordResetToken {

    @Id

    private Long id;

    private String token;

    @OneToOne

    private User user;


    public void validateToken(String token) {

        if (!this.token.equals(token)) {

            throw new IllegalArgumentException("Token geçersiz.");

        }

    }


    // Diğer metodlar...

}

Burada, User sınıfı içinde şifre değiştirme işlemini ve Profile sınıfı içinde profil güncelleme işlemini ele alarak Rich Domain Model yaklaşımını uyguladım.

Elbette, devam ediyoruz. Şimdi "Ürün Yönetimi Microservisi" üzerinde çalışacağız.


2. Ürün Yönetimi Microservisi

product Paketi

Product Sınıfı

java

Copy code

@Entity

public class Product {

    @Id

    private Long id;

    private String name;

    private double price;

    

    @ManyToOne

    private Category category;

    @OneToOne

    private Stock stock;


    public void updatePrice(double newPrice) {

        if (newPrice < 0) {

            throw new IllegalArgumentException("Fiyat negatif olamaz.");

        }

        this.price = newPrice;

    }


    // Diğer metodlar...

}

Category Sınıfı

java

Copy code

@Entity

public class Category {

    @Id

    private Long id;

    private String name;

    

    @OneToMany(mappedBy = "category")

    private List<SubCategory> subCategories;


    public void addSubCategory(SubCategory subCategory) {

        subCategories.add(subCategory);

        subCategory.setCategory(this);

    }


    // Diğer metodlar...

}

SubCategory Sınıfı

java

Copy code

@Entity

public class SubCategory {

    @Id

    private Long id;

    private String name;

    

    @ManyToOne

    private Category category;


    // Getter ve Setterlar...

}

Stock Sınıfı

java

Copy code

@Entity

public class Stock {

    @Id

    private Long id;

    private int quantity;


    public void reduceStock(int amount) {

        if (amount > quantity) {

            throw new IllegalArgumentException("Stok yetersiz.");

        }

        this.quantity -= amount;

    }


    // Diğer metodlar...

}

Bu mikroserviste, Product sınıfında ürün fiyatını güncelleme, Category sınıfında alt kategori ekleme ve Stock sınıfında stok miktarını azaltma gibi işlevler tanımladım.


Bu kodların içinde iş kurallarını ele alarak zengin model yaklaşımı (Rich Domain Model) uyguladım. İleriye dönük olarak, bu modelin daha karmaşık iş kurallarını ele almasına olanak tanır.


Elbette! İşte "Sepet ve Sipariş Yönetimi Microservisi" sınıflarının tam kodları.


cart Package

Cart Class

java

Copy code

@Entity

public class Cart {

    @Id

    private Long id;


    @OneToMany(mappedBy = "cart")

    private List<CartItem> items;


    public Cart() {

        this.items = new ArrayList<>();

    }


    public void addItem(Product product, int quantity) {

        CartItem item = new CartItem(product, quantity);

        items.add(item);

    }


    public void removeItem(CartItem item) {

        items.remove(item);

    }


    public double getTotal() {

        return items.stream()

                .mapToDouble(item -> item.getProduct().getPrice() * item.getQuantity())

                .sum();

    }


    // Getters and Setters...

}

CartItem Class

java

Copy code

@Entity

public class CartItem {

    @Id

    private Long id;

    private int quantity;


    @ManyToOne

    private Product product;


    public CartItem(Product product, int quantity) {

        this.product = product;

        this.quantity = quantity;

    }


    // Getters and Setters...

}

order Package

Order Class

java

Copy code

@Entity

public class Order {

    @Id

    private Long id;

    private LocalDateTime orderDate;


    @OneToMany(mappedBy = "order")

    private List<OrderItem> items;


    public Order() {

        this.orderDate = LocalDateTime.now();

        this.items = new ArrayList<>();

    }


    public void addItem(Product product, int quantity) {

        OrderItem item = new OrderItem(product, quantity);

        items.add(item);

    }


    public double getTotal() {

        return items.stream()

                .mapToDouble(item -> item.getProduct().getPrice() * item.getQuantity())

                .sum();

    }


    // Getters and Setters...

}

OrderItem Class

java

Copy code

@Entity

public class OrderItem {

    @Id

    private Long id;

    private int quantity;


    @ManyToOne

    private Product product;


    public OrderItem(Product product, int quantity) {

        this.product = product;

        this.quantity = quantity;

    }


    // Getters and Setters...

}

Bu mikroservisde, "Sepet" ve "Sipariş" için ilgili işlevler tanımlandı. getTotal gibi yardımcı metotlarla toplam fiyatı hesaplamak gibi işlevler de ekledim.


Elbette, devam ediyorum. Şimdi "Arama ve Öneri Microservisi" sınıflarının kodlarını sunuyorum.


Search and Recommendation Microservice

search Package

SearchEngine Class

java

Copy code

public class SearchEngine {

    @Autowired

    private ProductRepository productRepository;


    public List<Product> searchByKeyword(String keyword) {

        // Logic to search products by keyword

        return productRepository.findByKeyword(keyword);

    }


    public List<Product> searchByCategory(Category category) {

        // Logic to search products by category

        return productRepository.findByCategory(category);

    }


    // Other search methods...

}

recommendation Package

RecommendationAlgorithm Class

java

Copy code

public class RecommendationAlgorithm {

    @Autowired

    private UserRepository userRepository;

    @Autowired

    private ProductService productService;


    public List<Product> recommendProducts(User user) {

        // Logic to recommend products based on user behavior

        List<Product> recommendedProducts = new ArrayList<>();

        // Recommendation logic here

        return recommendedProducts;

    }


    public List<Product> recommendSimilarProducts(Product product) {

        // Logic to recommend similar products to a given product

        List<Product> similarProducts = new ArrayList<>();

        // Similarity logic here

        return similarProducts;

    }


    // Other recommendation methods...

}

Bu mikroservisde, "Arama Motoru" ve "Öneri Algoritması" için ilgili işlevler tanımlandı. searchByKeyword gibi arama metotları ve recommendProducts gibi öneri metotları bulunmaktadır.


Elbette! Şimdi "Kargo ve Lojistik Microservisi"ni ele alıyorum.


Shipping and Logistics Microservice

shipping Package

ShippingCompany Class

java

Copy code

public class ShippingCompany {

    private Long id;

    private String name;

    private List<Delivery> deliveries;


    public ShippingCompany(String name) {

        this.name = name;

    }


    // Getters and setters...


    public void addDelivery(Delivery delivery) {

        if (deliveries == null) {

            deliveries = new ArrayList<>();

        }

        deliveries.add(delivery);

    }

}

Delivery Class

java

Copy code

public class Delivery {

    private Long id;

    private ShippingCompany shippingCompany;

    private Order order;

    private TrackingStatus trackingStatus;


    public Delivery(ShippingCompany shippingCompany, Order order) {

        this.shippingCompany = shippingCompany;

        this.order = order;

        this.trackingStatus = TrackingStatus.PENDING;

    }


    // Getters and setters...


    public void updateStatus(TrackingStatus status) {

        this.trackingStatus = status;

    }

}

TrackingStatus Enum

java

Copy code

public enum TrackingStatus {

    PENDING,

    IN_TRANSIT,

    DELIVERED

}

ShippingService Class

java

Copy code

@Service

public class ShippingService {

    @Autowired

    private ShippingCompanyRepository shippingCompanyRepository;

    @Autowired

    private DeliveryRepository deliveryRepository;


    public void createShippingCompany(ShippingCompany shippingCompany) {

        // Logic to create a shipping company

        shippingCompanyRepository.save(shippingCompany);

    }


    public void addDeliveryToCompany(Long companyId, Delivery delivery) {

        // Logic to add a delivery to a shipping company

        ShippingCompany company = shippingCompanyRepository.findById(companyId).orElseThrow();

        company.addDelivery(delivery);

        shippingCompanyRepository.save(company);

    }


    public void updateDeliveryStatus(Long deliveryId, TrackingStatus status) {

        // Logic to update delivery status

        Delivery delivery = deliveryRepository.findById(deliveryId).orElseThrow();

        delivery.updateStatus(status);

        deliveryRepository.save(delivery);

    }


    // Other methods related to shipping and logistics...

}

Bu mikroservis, kargo ve lojistikle ilgili işlemleri ele almaktadır. Kargo firmaları, teslimatlar ve takip durumları gibi sınıfları ve işlevleri içerir.Şimdi, "Özel Günler ve Etkinlikler Microservisi"ni ele alalım.


Special Days and Events Microservice

specialdays Package

Event Class

java

Copy code

public class Event {

    private Long id;

    private String name;

    private LocalDate startDate;

    private LocalDate endDate;

    private List<Promotion> promotions;


    public Event(String name, LocalDate startDate, LocalDate endDate) {

        this.name = name;

        this.startDate = startDate;

        this.endDate = endDate;

    }


    // Getters and setters...


    public void addPromotion(Promotion promotion) {

        if (promotions == null) {

            promotions = new ArrayList<>();

        }

        promotions.add(promotion);

    }

}

Promotion Class

java

Copy code

public class Promotion {

    private Long id;

    private Product product;

    private BigDecimal discountPercentage;


    public Promotion(Product product, BigDecimal discountPercentage) {

        this.product = product;

        this.discountPercentage = discountPercentage;

    }


    // Getters and setters...


    public BigDecimal applyDiscount() {

        return product.getPrice().subtract(product.getPrice().multiply(discountPercentage.divide(BigDecimal.valueOf(100))));

    }

}

SpecialDaysService Class

java

Copy code

@Service

public class SpecialDaysService {

    @Autowired

    private EventRepository eventRepository;

    @Autowired

    private PromotionRepository promotionRepository;


    public void createEvent(Event event) {

        // Logic to create a special event

        eventRepository.save(event);

    }


    public void addPromotionToEvent(Long eventId, Promotion promotion) {

        // Logic to add a promotion to a special event

        Event event = eventRepository.findById(eventId).orElseThrow();

        event.addPromotion(promotion);

        eventRepository.save(event);

    }


    public List<Promotion> getActivePromotions() {

        // Logic to retrieve active promotions

        // ...

    }


    // Other methods related to special days and events...

}

Bu mikroservis, e-ticaret platformunun özel günler ve etkinliklerle ilgili işlemlerini yönetir. Efsane Cuma, Yılbaşı İndirimleri gibi spesifik etkinlikler ve bunlarla ilişkili promosyonlar bu bağlamda ele alınır.

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo