User Microservice - Baştan Kodlama - Spring Boot- Spring Security- Java 21 - JWT - Full Rehber

User Microservice - Baştan Kodlama - Spring Boot- Spring Security- Java 21 - JWT - Full RehberUser Microservice - Baştan Kodlama

Aşağıda, tüm ayrıntılarıyla User microservice'i yeniden baştan kodlayacağız.

1. Proje Yapılandırması

1.1. pom.xml

xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.example</groupId> <artifactId>user-service</artifactId> <version>1.0.0</version> <properties> <java.version>21</java.version> <spring.boot.version>3.1.0</spring.boot.version> <mapstruct.version>1.5.2.Final</mapstruct.version> </properties> <dependencies> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.security</groupId> <artifactId>spring-security-oauth2-jose</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.postgresql</groupId> <artifactId>postgresql</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.mapstruct</groupId> <artifactId>mapstruct</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>org.mapstruct</groupId> <artifactId>mapstruct-processor</artifactId> <scope>provided</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId> <scope>test</scope> </dependency> </dependencies> <build> <plugins> <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> </plugin> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.1</version> <configuration> <source>21</source> <target>21</target> <annotationProcessorPaths> <path> <groupId>org.mapstruct</groupId> <artifactId>mapstruct-processor</artifactId> <version>${mapstruct.version}</version> </path> </annotationProcessorPaths> </configuration> </plugin> </plugins> </build> </project>

2. application.yml

yaml
server: port: 8081 spring: datasource: url: jdbc:postgresql://localhost:5432/usersdb username: postgres password: password driver-class-name: org.postgresql.Driver jpa: hibernate: ddl-auto: update show-sql: true security: oauth2: resourceserver: jwt: issuer-uri: http://localhost:8080/oauth2/default jwt: secret: myJwtSecret expiration: 86400000 # 1 day in milliseconds

3. Model, Repository, Service ve Controller Katmanları

3.1. User Entity

java
package com.example.userservice.model; import jakarta.persistence.*; import jakarta.validation.constraints.Email; import jakarta.validation.constraints.NotBlank; import lombok.Data; @Entity @Data public class User { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private Long id; @NotBlank private String username; @NotBlank private String password; @Email @NotBlank private String email; @Enumerated(EnumType.STRING) private Role role; public enum Role { USER, ADMIN } }

3.2. UserRepository

java
package com.example.userservice.repository; import com.example.userservice.model.User; import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository; import java.util.Optional; public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> { Optional<User> findByUsername(String username); }

3.3. DTO'lar ve Mapper

3.3.1. UserRequest

java
package com.example.userservice.dto; import jakarta.validation.constraints.Email; import jakarta.validation.constraints.NotBlank; import lombok.Data; @Data public class UserRequest { @NotBlank private String username; @NotBlank private String password; @Email @NotBlank private String email; @NotBlank private String role; }

3.3.2. UserResponse

java
package com.example.userservice.dto; import lombok.Data; @Data public class UserResponse { private Long id; private String username; private String email; private String role; }

3.3.3. UserMapper

java
package com.example.userservice.mapper; import com.example.userservice.dto.UserRequest; import com.example.userservice.dto.UserResponse; import com.example.userservice.model.User; import org.mapstruct.Mapper; import org.mapstruct.Mapping; @Mapper(componentModel = "spring") public interface UserMapper { @Mapping(target = "role", expression =
"java(User.Role.valueOf(userRequest.getRole().toUpperCase()))") User toEntity(UserRequest userRequest); @Mapping(target = "role", source = "role") UserResponse toResponse(User user); }

3.4. UserService

java
package com.example.userservice.service; import com.example.userservice.model.User; import com.example.userservice.repository.UserRepository; import lombok.RequiredArgsConstructor; import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder; import org.springframework.stereotype.Service; @Service @RequiredArgsConstructor public class UserService { private final UserRepository userRepository; private final PasswordEncoder passwordEncoder; public User registerUser(User user) { user.setPassword(passwordEncoder.encode(user.getPassword())); return userRepository.save(user); } public User findByUsername(String username) { return userRepository.findByUsername(username).orElse(null); } }

3.5. UserController

java
package com.example.userservice.controller; import com.example.userservice.dto.UserRequest; import com.example.userservice.dto.UserResponse; import com.example.userservice.mapper.UserMapper; import com.example.userservice.model.User; import com.example.userservice.service.UserService; import lombok.RequiredArgsConstructor; import org.springframework.http.ResponseEntity; import org.springframework.validation.annotation.Validated; import org.springframework.web.bind.annotation.*; @RestController @RequestMapping("/users") @RequiredArgsConstructor public class UserController { private final UserService userService; private final UserMapper userMapper; @PostMapping("/register") public ResponseEntity<UserResponse> registerUser(@Validated
@RequestBody UserRequest userRequest) { User user = userService.registerUser(userMapper.toEntity(userRequest)); return ResponseEntity.ok(userMapper.toResponse(user)); } @GetMapping("/{username}") public ResponseEntity<UserResponse> getUser(@PathVariable String username) { User user = userService.findByUsername(username); if (user == null) { return ResponseEntity.notFound().build(); } return ResponseEntity.ok(userMapper.toResponse(user)); } }

4. Güvenlik Yapılandırması

4.1. SecurityConfig

java
package com.example.userservice.config; import com.example.userservice.service.UserService; import lombok.RequiredArgsConstructor; import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager; import org.springframework.security.config.annotation.authentication.
configuration.AuthenticationConfiguration; import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity; import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.
EnableWebSecurity; import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService; import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder; import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder; import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain; @Configuration @EnableWebSecurity @RequiredArgsConstructor public class SecurityConfig { private final UserService userService; @Bean public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http)
throws Exception { http .csrf().disable() .authorizeHttpRequests(authz -> authz .requestMatchers("/users/register").permitAll() .anyRequest().authenticated() ) .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2.jwt()); return http.build(); } @Bean public UserDetailsService userDetailsService() { return username -> userService.findByUsername(username); } @Bean public PasswordEncoder passwordEncoder() { return new BCryptPasswordEncoder(); } @Bean public AuthenticationManager authenticationManager
(AuthenticationConfiguration authenticationConfiguration) throws Exception { return authenticationConfiguration.getAuthenticationManager(); } }

Sonuç

Bu yapılandırma ile User microservice'i baştan sona tamamladık. MapStruct kullanarak DTO'lar arasında dönüşümleri kolayca gerçekleştirdik ve güvenlik yapılandırmasıyla kullanıcı doğrulama işlemlerini sağladık. Bu yapılandırmayı diğer microservisler için de benzer şekilde uygulayabilirsiniz.

CustomUserDetails,JwtTokenProvider,JwtAuthenticationFilter,JwtAuthenticationToken
ChatGPT

1. CustomUserDetails

1.1. CustomUserDetails

java
package com.example.userservice.security; import com.example.userservice.model.User; import org.springframework.security.core.GrantedAuthority; import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority; import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails; import java.util.Collection; import java.util.stream.Collectors; import java.util.stream.Stream; public class CustomUserDetails implements UserDetails { private final User user; public CustomUserDetails(User user) { this.user = user; } @Override public Collection<? extends GrantedAuthority> getAuthorities() { return Stream.of(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_" +
user.getRole().name())) .collect(Collectors.toList()); } @Override public String getPassword() { return user.getPassword(); } @Override public String getUsername() { return user.getUsername(); } @Override public boolean isAccountNonExpired() { return true; } @Override public boolean isAccountNonLocked() { return true; } @Override public boolean isCredentialsNonExpired() { return true; } @Override public boolean isEnabled() { return true; } }

2. JwtTokenProvider

2.1. JwtTokenProvider

java
package com.example.userservice.security; import io.jsonwebtoken.Claims; import io.jsonwebtoken.Jwts; import io.jsonwebtoken.SignatureAlgorithm; import org.springframework.beans.factory.annotation.Value; import org.springframework.security.core.Authentication; import org.springframework.stereotype.Component; import java.util.Date; @Component public class JwtTokenProvider { @Value("${jwt.secret}") private String jwtSecret; @Value("${jwt.expiration}") private Long jwtExpiration; public String generateToken(Authentication authentication) { CustomUserDetails userPrincipal = (CustomUserDetails)
authentication.getPrincipal(); Date now = new Date(); Date expiryDate = new Date(now.getTime() + jwtExpiration); return Jwts.builder() .setSubject(userPrincipal.getUsername()) .setIssuedAt(new Date()) .setExpiration(expiryDate) .signWith(SignatureAlgorithm.HS512, jwtSecret) .compact(); } public String getUserUsernameFromJWT(String token) { Claims claims = Jwts.parser() .setSigningKey(jwtSecret) .parseClaimsJws(token) .getBody(); return claims.getSubject(); } public boolean validateToken(String authToken) { try { Jwts.parser().setSigningKey(jwtSecret).parseClaimsJws(authToken); return true; } catch (Exception e) { return false; } } }

3. JwtAuthenticationFilter

3.1. JwtAuthenticationFilter

java
package com.example.userservice.security; import jakarta.servlet.FilterChain; import jakarta.servlet.ServletException; import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest; import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse; import lombok.RequiredArgsConstructor; import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder; import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService; import org.springframework.security.web.authentication.
WebAuthenticationDetailsSource; import org.springframework.stereotype.Component; import org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter; import java.io.IOException; @Component @RequiredArgsConstructor public class JwtAuthenticationFilter extends OncePerRequestFilter { private final JwtTokenProvider tokenProvider; private final UserDetailsService userDetailsService; @Override protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain filterChain)
throws ServletException, IOException { String jwt = getJwtFromRequest(request); if (jwt != null && tokenProvider.validateToken(jwt)) { String username = tokenProvider.getUserUsernameFromJWT(jwt); CustomUserDetails userDetails =
(CustomUserDetails) userDetailsService.loadUserByUsername(username); JwtAuthenticationToken authentication =
new JwtAuthenticationToken(userDetails, null, userDetails.getAuthorities()); authentication.setDetails(new WebAuthenticationDetailsSource()
.buildDetails(request)); SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication); } filterChain.doFilter(request, response); } private String getJwtFromRequest(HttpServletRequest request) { String bearerToken = request.getHeader("Authorization"); if (bearerToken != null && bearerToken.startsWith("Bearer ")) { return bearerToken.substring(7); } return null; } }

4. JwtAuthenticationToken

4.1. JwtAuthenticationToken

java
package com.example.userservice.security; import org.springframework.security.authentication.AbstractAuthenticationToken; import org.springframework.security.core.GrantedAuthority; import java.util.Collection; public class JwtAuthenticationToken extends AbstractAuthenticationToken { private final Object principal; public JwtAuthenticationToken(Object principal, Object credentials,
Collection<? extends GrantedAuthority> authorities) { super(authorities); this.principal = principal; setAuthenticated(true); } @Override public Object getCredentials() { return null; } @Override public Object getPrincipal() { return this.principal; } }

Tam Proje Kodu

Projenin tamamı aşağıda verilmiştir. Her bir bileşen yukarıda detaylandırılmıştır ve aşağıda proje dizin yapısında belirtilmiştir.

css
user-service │ ├── pom.xml │ ├── src │ ├── main │ │ ├── java │ │ │ └── com │ │ │ └── example │ │ │ └── userservice │ │ │ ├── UserServiceApplication.java │ │ │ ├── controller │ │ │ │ └── UserController.java │ │ │ ├── dto │ │ │ │ ├── UserRequest.java │ │ │ │ └── UserResponse.java │ │ │ ├── mapper │ │ │ │ └── UserMapper.java │ │ │ ├── model │ │ │ │ └── User.java │ │ │ ├── repository │ │ │ │ └── UserRepository.java │ │ │ ├── security │ │ │ │ ├── CustomUserDetails.java │ │ │ │ ├── JwtAuthenticationFilter.java │ │ │ │ ├── JwtAuthenticationToken.java │ │ │ │ └── JwtTokenProvider.java │ │ │ ├── config │ │ │ │ └── SecurityConfig.java │ │ │ └── service │ │ │ └── UserService.java │ │ └── resources │ │ ├── application.yml │ │ └── data.sql └── src ├── test └── java └── com └── example └── userservice └── UserServiceApplicationTests.java

UserServiceApplication.java

java
package com.example.userservice; import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; @SpringBootApplication public class UserServiceApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(UserServiceApplication.class, args); } }

Bu yapılandırma ile User microservice'ini tamamlamış olduk. Her bileşen bağımsız olarak çalışır ve JWT ile güvenli bir kimlik doğrulama sağlar. MapStruct kullanarak DTO'lar arasındaki dönüşümleri de sağladık. Bu yapılandırmayı diğer microservisler için de benzer şekilde uygulayabilirsiniz.

Junit5 ve Mocikto ile birim ve entegrasyon testlerini de yaz
ChatGPT

Unit ve Entegrasyon Testleri

JUnit 5 ve Mockito kullanarak User microservice'i için birim ve entegrasyon testleri yazalım.

1. Birim Testleri

1.1. UserServiceTest

java
package com.example.userservice.service; import com.example.userservice.model.User; import com.example.userservice.repository.UserRepository; import org.junit.jupiter.api.Test; import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith; import org.mockito.InjectMocks; import org.mockito.Mock; import org.mockito.junit.jupiter.MockitoExtension; import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder; import java.util.Optional; import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*; import static org.mockito.ArgumentMatchers.any; import static org.mockito.Mockito.*; @ExtendWith(MockitoExtension.class) public class UserServiceTest { @Mock private UserRepository userRepository; @Mock private PasswordEncoder passwordEncoder; @InjectMocks private UserService userService; @Test void testRegisterUser() { User user = new User(); user.setUsername("testuser"); user.setPassword("password"); when(passwordEncoder.encode(anyString())).thenReturn("encodedPassword"); when(userRepository.save(any(User.class))).thenReturn(user); User savedUser = userService.registerUser(user); assertNotNull(savedUser); assertEquals("testuser", savedUser.getUsername()); verify(passwordEncoder, times(1)).encode("password"); verify(userRepository, times(1)).save(user); } @Test void testFindByUsername() { User user = new User(); user.setUsername("testuser"); when(userRepository.findByUsername("testuser")).
thenReturn(Optional.of(user)); User foundUser = userService.findByUsername("testuser"); assertNotNull(foundUser); assertEquals("testuser", foundUser.getUsername()); verify(userRepository, times(1)).findByUsername("testuser"); } }

2. Entegrasyon Testleri

2.1. UserControllerIntegrationTest

java
package com.example.userservice.controller; import com.example.userservice.dto.UserRequest; import com.example.userservice.dto.UserResponse; import com.example.userservice.model.User; import com.example.userservice.repository.UserRepository; import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import org.junit.jupiter.api.BeforeEach; import org.junit.jupiter.api.Test; import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.
AutoConfigureMockMvc; import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest; import org.springframework.http.MediaType; import org.springframework.test.context.junit.jupiter.SpringExtension; import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc; import java.util.Optional; import static org.springframework.test.web.servlet.request.
MockMvcRequestBuilders.*; import static org.springframework.test.web.servlet.result.
MockMvcResultMatchers.*; @ExtendWith(SpringExtension.class) @SpringBootTest @AutoConfigureMockMvc public class UserControllerIntegrationTest { @Autowired private MockMvc mockMvc; @Autowired private UserRepository userRepository; @Autowired private ObjectMapper objectMapper; @BeforeEach void setUp() { userRepository.deleteAll(); } @Test void testRegisterUser() throws Exception { UserRequest userRequest = new UserRequest(); userRequest.setUsername("testuser"); userRequest.setPassword("password"); userRequest.setEmail("testuser@example.com"); userRequest.setRole("USER"); mockMvc.perform(post("/users/register") .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON) .content(objectMapper.writeValueAsString(userRequest))) .andExpect(status().isOk()) .andExpect(jsonPath("$.username").value("testuser")) .andExpect(jsonPath("$.email").value("testuser@example.com")); } @Test void testGetUser() throws Exception { User user = new User(); user.setUsername("testuser"); user.setPassword("password"); user.setEmail("testuser@example.com"); user.setRole(User.Role.USER); userRepository.save(user); mockMvc.perform(get("/users/testuser") .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)) .andExpect(status().isOk()) .andExpect(jsonPath("$.username").value("testuser")) .andExpect(jsonPath("$.email").value("testuser@example.com")); } @Test void testGetUserNotFound() throws Exception { mockMvc.perform(get("/users/nonexistentuser") .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)) .andExpect(status().isNotFound()); } }

3. pom.xml Güncellemesi

Test kütüphanelerini eklemek için pom.xml dosyasına gerekli bağımlılıkları ekleyin.

xml
<dependencies> <!-- Other dependencies --> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.mockito</groupId> <artifactId>mockito-core</artifactId> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.mockito</groupId> <artifactId>mockito-junit-jupiter</artifactId> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.springframework.security</groupId> <artifactId>spring-security-test</artifactId> <scope>test</scope> </dependency> </dependencies>

4. Uygulama Testleri İçin application.yml

Test ortamı için gerekli yapılandırmaları da ekleyin.

yaml
spring: datasource: url: jdbc:postgresql://localhost:5432/usersdb_test username: postgres password: password driver-class-name: org.postgresql.Driver jpa: hibernate: ddl-auto: create-drop show-sql: true

Sonuç

Yukarıdaki birim ve entegrasyon testleri, User microservice'in farklı katmanlarını kapsar. Bu testler, servis ve kontrolör katmanlarının beklenen şekilde çalıştığını doğrular. JUnit 5 ve Mockito kullanarak bu testleri yazmak, kodun doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. Entegrasyon testleri ise uygulamanın çeşitli bileşenlerinin birlikte nasıl çalıştığını test eder. Bu yapı, microservice'in sağlam ve hatasız olmasını sağlar.


Bu servise authontication service desek daha doğru olmaz mıydı? Veya başka ne isim verebiliriz?

Evet, bu servis, kullanıcı kaydı, kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini yönettiği için "Authentication Service" (Kimlik Doğrulama Servisi) olarak adlandırmak daha uygun olabilir. Alternatif olarak aşağıdaki isimler de uygun olabilir:
  1. Identity Service (Kimlik Servisi): Kullanıcı kimlik bilgileri ve doğrulama süreçlerini yönetir.
  2. Auth Service (Kısaltılmış Kimlik Doğrulama Servisi): Kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerini kapsar.
  3. User Management Service (Kullanıcı Yönetim Servisi): Kullanıcı bilgilerini ve kimlik doğrulama işlemlerini kapsar.

Bu isimlendirmelerden herhangi biri, servisin amacını daha iyi yansıtabilir.

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo