Borsa İstanbul gibi bir yerde çalışmak isteyen bir Java Yazılım Mühendisi ve Java Yazılım Mimarı ile yapılcak mülakatta olası teknik mülakat soruları ve cevapları.

Borsa İstanbul'da çalışmak isteyen bir Java Yazılım Mühendisi ve Java Yazılım Mimarı ile yapılcak mülakatta olası teknik mülakat soruları ve cevaplarıElbette, Borsa İstanbul gibi önemli bir finansal kuruluşta bir Java Yazılım Mühendisi pozisyonu için yapılacak teknik mülakatta sorulabilecek bazı olası soruları ve bunlara örnek cevapları sıralayabilirim. İlk soruları işte burada:


Soru 1: Java'da Nesne Yönelimli Programlamanın (OOP) 4 Temel İlkesi Nelerdir?

Cevap: Java'da nesne yönelimli programlamanın dört temel ilkesi vardır:


Enkapsülasyon: Verileri ve kodu bir araya getirerek karmaşıklığı gizler ve güvenliği artırır.

Miras (Inheritance): Sınıflar arasında kod tekrarını azaltır ve mevcut sınıfların özelliklerini yeniden kullanmayı sağlar.

Çok Biçimlilik (Polymorphism): Aynı arayüzün ya da süper sınıfın farklı nesneler tarafından kullanılmasına olanak tanır. Bu, kodun daha modüler ve kolay bakımını sağlar.

Soyutlama (Abstraction): Soyut sınıflar ve arayüzler kullanarak karmaşık sistemleri daha basit ve anlaşılır hale getirir.

Soru 2: Java'da Çöp Toplayıcısının (Garbage Collection) İşlevi Nedir?

Cevap: Java'da çöp toplayıcının (garbage collector) ana işlevi, daha fazla referansı olmayan nesneleri bellekten temizlemektir. Bu, bellek yönetiminin otomatikleşmesini sağlar ve programcının manuel olarak bellek bırakma işlemleriyle uğraşmamasına yardımcı olur.


Soru 3: Java'da "final", "finally" ve "finalize" Anahtar Kelimeleri Arasındaki Fark Nedir?

Cevap:


final: Bir değişken final olarak işaretlendiğinde, değeri değiştirilemez. Bir metot final olarak işaretlendiğinde, alt sınıflar tarafından geçersiz kılınmaz. Bir sınıf final olarak işaretlendiğinde, miras alınamaz.

finally: Try-catch bloğu içinde, her durumda çalışması gereken kodları içerir. İstisna olsun ya da olmasın, bu blok çalışır.

finalize: Nesnenin bellekten temizlenmeden önce son bir temizlik işlemi yapması için kullanılır. Bu metot, çöp toplayıcı tarafından otomatik olarak çağrılabilir.


Soru 4: Java'da Üzerinde Yazım İzni Olmayan Bir Dosyaya Nasıl Yazabilirsiniz?

Cevap: Eğer bir dosya üzerinde yazım izni yoksa, yazmaya çalıştığınızda bir IOException oluşabilir. İlk adım olarak bu istisnayı uygun bir şekilde yakalamak ve işlemek önemlidir. Dosyanın yazım iznini kontrol etmek ve gerekirse değiştirmek için java.nio.file paketindeki Files ve PosixFilePermission sınıflarını kullanabilirsiniz. İlgili kodu dikkatli bir şekilde yazmak ve gerekli izinleri dikkate almak önemlidir.


Soru 5: Java'da "==” Operatörü İle “equals()” Metodu Arasındaki Fark Nedir?

Cevap: == operatörü, iki referansın aynı nesneye işaret edip etmediğini kontrol eder. Yani, iki değişkenin bellek üzerindeki aynı konumu işaret edip etmediğini karşılaştırır. equals() metodu ise iki nesnenin içeriğinin aynı olup olmadığını kontrol eder. Özelleştirilmemiş bir durumda, Object sınıfının equals() metodu == ile aynı davranır, ancak birçok sınıf (örneğin, String) içerik eşitliğini kontrol etmek üzere bu metodu geçersiz kılar.


Soru 6: Java'da ConcurrentModificationException Ne Zaman Meydana Gelir?

Cevap: Java'da ConcurrentModificationException, bir koleksiyon üzerinde yinelemeyi (iterasyon) yaparken aynı koleksiyonun yapısal olarak değiştirilmesi durumunda ortaya çıkar. Bu, çoklu iş parçacığı ortamında veya yinelemeyi (iterator) kullanırken dikkatsizce yapılmış değişikliklerde meydana gelebilir. Bu durumu önlemek için java.util.concurrent paketindeki eş zamanlı koleksiyon sınıfları kullanılabilir.


Soru 7: Java'da Kullanılan Birkaç Farklı Bellek Alanı Nelerdir?

Cevap: Java Sanal Makinesi (JVM), bellek yönetimi için farklı alanlara sahiptir:


Heap: Nesnelerin örneklerinin saklandığı alan.

Method Area: Sınıf seviyesinde verilerin (metotlar, değişkenler, sabit havuz) saklandığı alan.

Stack: Yerel değişkenler ve metot çağrıları için kullanılan alan.

PC (Program Counter) Register: Mevcut iş parçacığının çalışmakta olduğu Java bytecode talimatının adresini saklar.

Native Method Stack: Java dışındaki (örneğin, yerel C kütüphanesi) metotlar için kullanılan alan.


Soru 8: Java'da İç İçe (Nested) Sınıfların Avantajları Nelerdir?

Cevap: İç içe sınıflar, bir sınıfın başka bir sınıf içinde tanımlandığı bir yapıdır. Avantajları şunlardır:


Kapsülleme: İç sınıf, dış sınıfa özeldir, bu da kodun daha düzenli ve bakımının daha kolay olmasına yardımcı olur.

Okunabilirlik ve Sürdürülebilirlik: İç içe sınıflar, sadece dış sınıf tarafından kullanıldığında, kodun daha anlaşılır olmasına yardımcı olabilir.

İsimsiz İç İçe Sınıflar: İsimsiz iç içe sınıflar (anonymous inner classes) sayesinde kod daha sıkıştırılabilir ve okunabilir hale getirilebilir.

Soru 9: Java'da "Overloading" ve "Overriding" Arasındaki Fark Nedir?

Cevap:


Overloading (Aşırı Yükleme): Aynı sınıf içinde veya alt sınıflarda, aynı isimde fakat farklı parametre listelerine sahip metotların tanımlanmasıdır. Dönüş tipi veya erişim belirleyicisi değişebilir.

Overriding (Geçersiz Kılma): Alt sınıfta, üst sınıfta bulunan bir metodu aynı imza ve aynı dönüş tipiyle yeniden tanımlama işlemidir. Bu, üst sınıfın işlevselliğinin alt sınıfta değiştirilmesi anlamına gelir.

Soru 10: Java 8'de Eklene Stream API Nedir ve Ne İşe Yarar?

Cevap: Java 8 ile gelen Stream API, koleksiyonlar üzerinde işlem yapmayı daha etkili ve esnek bir hale getirir. Stream API, veri işleme işlemlerinde fonksiyonel stil kullanmanıza olanak tanır. Map, filter, reduce gibi işlemler kullanarak, veriler üzerinde daha temiz ve anlaşılır bir şekilde işlem yapılabilir.


Soru 11: Java'da "volatile" Anahtar Kelimesi Ne İşe Yarar?

Cevap: Java'da volatile anahtar kelimesi, bir değişkenin değerinin birden fazla iş parçacığı tarafından kullanılacağını belirtir. Bu, her okuma/yazma işleminde değişkenin ana bellekten okunacağını ve yazılacağını garanti eder, böylece değişkenin güncel değerine her zaman erişilir. Bu, değişkenlerin önbelleğe alınmasını önleyerek çoklu iş parçacığı ortamında değişkenin doğru şekilde senkronize edilmesine yardımcı olur.


Soru 12: Java'da Hangi Durumlarda static Anahtar Kelimesi Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Cevap: static anahtar kelimesi, bir metot veya değişkenin sınıfa özgü olmasını sağlar. Bu, o değişken veya metot için sınıfın her örneği yerine tek bir kopya olacağı anlamına gelir.


Statik Değişkenler: Tüm sınıf örneklerinin paylaştığı değişkenler.

Statik Metotlar: Sınıfın örneklerinden bağımsız olarak çalışan metotlar.

Statik İlkleyiciler (Static Initializers): Sınıf yüklendiğinde bir defa çalışır.

Soru 13: Java'da Exception ve Error Arasındaki Fark Nedir?

Cevap: Hem Exception hem de Error, Java'da Throwable sınıfının alt sınıflarıdır fakat farklı amaçlar için kullanılırlar.


Exception: Programcının kontrol edebileceği ve işleyebileceği beklenmedik durumları temsil eder. Bunlar Checked Exception ve Unchecked Exception olarak ikiye ayrılır.

Error: Java Sanal Makinesi (JVM) tarafından atılan ciddi sorunları temsil eder ve genellikle programcının müdahale edemeyeceği durumları ifade eder, örneğin OutOfMemoryError.

Soru 14: Java'da Lambda İfadeleri Nedir? Bir Örnek Verebilir Misiniz?

Cevap: Lambda ifadeleri, Java 8 ile tanıtılmıştır ve fonksiyonel programlama stilinin kullanılmasına olanak tanır. Lambda, isimsiz bir fonksiyon olarak düşünülebilir. Örnek:


java

Copy code

List<String> list = Arrays.asList("A", "B", "C");

list.forEach(item -> System.out.println(item));

Bu kod, listedeki her öğeyi yazdırmak için bir lambda ifadesi kullanır.


Soru 15: synchronized Anahtar Kelimesi Java'da Ne İşe Yarar?

Cevap: synchronized anahtar kelimesi, çoklu iş parçacığı ortamlarında belirli bir kod bloğuna veya metoda aynı anda yalnızca bir iş parçacığının erişebilmesini sağlar. Bu, çoklu iş parçacığı uygulamalarında veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılır.


Soru 16: Java'da List, Set, ve Map Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cevap:


List: Sıralı koleksiyon. Elemanlar belirli bir sıra ile saklanır ve aynı değer birden fazla kez bulunabilir.

Set: Sırasız koleksiyon. Aynı değerden yalnızca bir tanesi bulunabilir.

Map: Anahtar-değer çiftleri saklar. Her anahtar benzersiz olmalıdır.

Soru 17: Java'da Final, Finally ve Finalize Anahtar Kelimeleri Arasındaki Fark Nedir?

Cevap:


Final: Bu anahtar kelime, değişkenin, metotun veya sınıfın değiştirilemez olmasını belirtir. Bir final değişken sadece bir kere atanabilir; final metotlar override edilemez; final sınıflar genişletilemez.

Finally: try-catch bloğu içinde kullanılır ve try veya catch bloğunda bir istisna olsa bile mutlaka çalıştırılacak kod bloğunu belirtir.

Finalize: Garbage collection öncesinde bir nesnenin temizlenme işlemlerinin gerçekleştirildiği metottur. Nesnenin daha fazla kullanılmayacağı anlaşıldığında çağrılır.

Soru 18: Java'da abstract Sınıflar ve interface'ler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Cevap:


Abstract Sınıflar: Soyut sınıflar, hem soyut (abstract) hem de somut (concrete) metotlar içerebilir. Bir sınıf sadece bir soyut sınıfı genişletebilir.

Interface'ler: Sadece soyut metotlar ve sabit değişkenler içerir. Bir sınıf birden fazla arayüzü uygulayabilir. Java 8 ile, arayüzlerde varsayılan (default) ve statik metotlar da tanımlanabilir.

Soru 19: Garbage Collection Java'da Nasıl Çalışır?

Cevap: Garbage Collection (Çöp Toplama), Java Sanal Makinesi (JVM) tarafından yönetilen bir süreçtir. Referansı olmayan nesnelerin bellekten otomatik olarak temizlenmesini sağlar. Mark-and-sweep algoritması gibi algoritmalar kullanarak, kullanılmayan nesneleri belirler ve onları bellekten kaldırır.


Soru 20: Java'da Serileştirme Nedir? Nasıl Kullanılır?

Cevap: Serileştirme, bir nesnenin durumunun byte akışına dönüştürülmesi işlemidir. Bu, bir dosyaya yazmak veya ağ üzerinden göndermek gibi amaçlarla kullanılabilir. Serializable arayüzünü uygulayarak bir sınıfı serileştirilebilir hale getirebilirsiniz.


Örnek:


java

Copy code

public class Person implements Serializable {

  private String name;

  // diğer alanlar ve metotlar

}

ObjectOutputStream ve ObjectInputStream sınıfları serileştirme ve deserileştirme işlemleri için kullanılır.


Soru 21: Java'da Diamond Problemi Nedir ve Nasıl Önlenebilir?

Cevap: Diamond problemi, çoklu kalıtımın neden olduğu bir sorundur. İki sınıfın aynı üst sınıftan türediği ve bir alt sınıfın bu iki sınıfı genişletmeye çalıştığı bir durumda ortaya çıkar. Java'da sınıfların yalnızca bir sınıfı genişletebilmesi bu problemi önler. Ancak, bir sınıfın birden fazla arayüzü uygulayabilmesi, arayüzlerde varsayılan metotlar kullanıldığında benzer bir soruna yol açabilir. Bu durumda, alt sınıfın hangi varsayılan metodu kullanacağını açıkça belirtmesi gerekir.


Borsa İstanbul'da mülakata giren Java Yazılım Mimarı için interview soruları ve cevapları


Elbette! Borsa İstanbul gibi önemli bir finansal kuruluşta çalışacak bir Java Yazılım Mimarı için özel olarak hazırlanmış bazı olası mülakat soruları ve cevapları şunlar olabilir:


Soru 1: Büyük Ölçekli Dağıtık Sistemlerde Hangi Mimari Yaklaşımları Kullanırsınız?

Cevap: Mikroservisler, Event-Driven Architecture (Olaya Dayalı Mimari) gibi yaklaşımlar büyük ölçekli dağıtık sistemlerin tasarımında kullanılabilir. Bunlar, sistemlerin ölçeklenebilir, bakımı kolay ve hızlı yanıt verebilir olmasını sağlar.


Soru 2: İlgili Finansal Verileri Güvenli Bir Şekilde Saklamak ve İşlemek İçin Hangi Güvenlik Yöntemlerini Kullanırsınız?

Cevap: Veri şifreleme, kimlik doğrulama, yetkilendirme, güvenlik duvarları, güvenli veri aktarım protokolleri gibi yöntemler finansal verilerin güvenliğini sağlamada kullanılabilir.


Soru 3: Yüksek Frekansta Veri Akışını İşlemek İçin Hangi Teknoloji ve Araçları Kullanırsınız?

Cevap: Kafka, RabbitMQ gibi mesajlaşma sistemleri; Akka, Redis gibi araçlar; ve Reactive Programming gibi programlama yaklaşımları yüksek frekansta veri akışını işlemek için kullanılabilir.


Soru 4: Hangi Tasarım Desenlerini Sıklıkla Kullanırsınız ve Neden?

Cevap: Singleton, Factory, Strategy, Observer gibi tasarım desenleri, kodun tekrar kullanılabilirliğini, bakımını ve genişletilebilirliğini artırmak için kullanılabilir.


Soru 5: Veri Tutarsızlıklarıyla Nasıl Başa Çıkarsınız?

Cevap: ACID özelliklerini destekleyen veritabanları, işlemlerin yönetilmesi, veri yedeklemesi, denetim günlüklerinin kullanılması gibi yöntemler veri tutarsızlıklarıyla başa çıkmada kullanılabilir.


Soru 6: Sistemler Arası Entegrasyon İçin Hangi Yaklaşımları ve Standartları Kullanırsınız?

Cevap: RESTful Web Servisleri, SOAP, gRPC gibi protokoller; JSON, XML gibi veri biçimleri sistemler arası entegrasyon için kullanılabilir.


Soru 7: Kendi Takımınızda Teknik Borcu Nasıl Yönetirsiniz?

Cevap: Teknik borcu yönetmek için düzenli kod incelemeleri, refactoring, iyi dökümantasyon, test otomasyonu gibi yöntemler kullanılabilir.


Soru 8: Mikroservislerin Dağıtım ve İzleme Stratejileri Nelerdir?

Cevap: Kubernetes, Docker gibi araçlar mikroservislerin dağıtımını yönetebilir. Grafana, Prometheus gibi araçlar izleme ve gözlemleme için kullanılabilir.


Soru 9: Legacy Sistemlerle Entegrasyon Nasıl Sağlanır? Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler Nelerdir?

Cevap: Legacy sistemlerle entegrasyon, API'ler, adaptorler veya köprüler kullanılarak sağlanabilir. Zorluklar arasında güvenlik uyumsuzlukları, veri biçimi farklılıkları ve performans sorunları bulunabilir. Bunlar, uyumlu arayüzler oluşturmak, dönüştürücüler kullanmak ve ölçeklenebilirlik sağlamak gibi yöntemlerle aşılabilir.


Soru 10: Büyük Veri İşleme İçin Hangi Araçlar ve Teknolojiler Kullanırsınız?

Cevap: Apache Hadoop, Spark, Flink gibi araçlar büyük veri işleme için kullanılabilir. Bu araçlar, veri depolama, işleme ve analiz için dağıtık ve ölçeklenebilir çözümler sunar.


Soru 11: Çoklu İş Parçacığı (Multithreading) İle İlgili En Büyük Zorluklar Nelerdir ve Bunları Nasıl Aşarsınız?

Cevap: Çoklu iş parçacığı zorlukları arasında yarış koşulları, ölü kilitleme, veri bütünlüğü sorunları bulunur. Bunlar, uygun senkronizasyon, kilitleme mekanizmaları ve tasarım desenleri (örneğin, Singleton) kullanılarak aşılabilir.


Soru 12: Uygulama Güvenliği Konusunda Hangi Stratejileri ve Teknolojileri Kullanırsınız?

Cevap: Uygulama güvenliğini sağlamak için güvenli kodlama uygulamaları, güvenlik testleri, güvenlik duvarları, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, veri şifreleme gibi yöntemler kullanılabilir.


Soru 13: Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat (CI/CD) Süreçlerinde Hangi Araçları ve Yaklaşımları Kullanırsınız?

Cevap: Jenkins, GitLab CI, Travis CI gibi araçlar, otomatik kod derleme, test etme, paketleme ve dağıtımı sağlamak için kullanılabilir. Bu, kod değişikliklerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde üretime taşınmasına yardımcı olur.


Soru 14: Sistemdeki Performans Sorunlarını Nasıl Teşhis ve Çözersiniz?

Cevap: Profiling araçları, sistem logları, izleme araçları gibi yöntemlerle performans sorunları teşhis edilebilir. Sorunları çözmek için önbellekleme, veri tabanı sorgu optimizasyonu, donanım yükseltmeleri gibi çözümler uygulanabilir.


Soru 15: Finansal Uygulamalarda İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planlarını Nasıl Hazırlarsınız ve Uygularsınız?

Cevap: İş sürekliliği ve felaket kurtarma, düzenli yedekleme, yüksek erişilebilirlik, yedek sunucular, otomatik failover, acil durum testleri gibi stratejilerle sağlanabilir. Bu, sistemdeki herhangi bir başarısızlığın iş akışını kesintiye uğratmamasını garantiler.


Soru 16: DevOps Kültürü ve Uygulaması İçinde Hangi Roller Üstlenirsiniz ve Bu Kültürün İş Geliştirmeye Katkıları Nelerdir?

Cevap: DevOps kültürü, geliştirme ve işletme ekipleri arasında işbirliğini teşvik eder. Bu kültür, sürekli entegrasyon, sürekli teslimat, otomatik testler gibi uygulamalarla yazılımın daha hızlı, kaliteli ve güvenilir bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olur.


Soru 17: DDD (Domain-Driven Design) Yaklaşımının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Cevap: DDD, karmaşık iş problemlerinin çözümünü kolaylaştırmak için kullanılır. Avantajları arasında iş ve teknoloji ekipleri arasında daha iyi anlayış, esneklik, tekrar kullanılabilir kod bulunur. Dezavantajları ise yüksek başlangıç maliyeti ve küçük projeler için gereğinden fazla karmaşık olması olarak sayılabilir.


Soru 18: Sistemlerin Skalabilitesini Nasıl Garanti Edersiniz? Hangi Araçlar ve Teknikler Kullanırsınız?

Cevap: Ölçeklenebilirlik, yük dengelenmesi, mikroservisler, dağıtık veritabanları ve otomatik ölçekleme gibi tekniklerle sağlanabilir. Kubernetes, Apache Mesos gibi araçlar bu amaçla kullanılabilir.


Soru 19: Hangi Test Stratejileri ve Araçlarını Kullanırsınız? Özellikle Finansal Uygulamalardaki Kritiklik Düşünüldüğünde Test Yaklaşımınız Nasıldır?

Cevap: Birim testler, entegrasyon testleri, kabul testleri, performans testleri kullanılır. Finansal uygulamalarda, kritik işlevlerin ve iş akışlarının test edilmesi, düzenleyici uyumluluk ve güvenlik testleri özellikle önemlidir. JUnit, Selenium, JMeter gibi araçlar kullanılabilir.


Soru 20: Kendi Geliştirdiğiniz En Karmaşık Sistem Hakkında Konuşun. Karşılaştığınız Sorunlar ve Çözümler Nelerdi?

Cevap: Bu soruya yanıt, adayın deneyimine ve projelerine özgü olacaktır. Örnek bir yanıt şunlar olabilir: Büyük bir finansal analiz sistemi üzerinde çalıştım, veri bütünlüğü, performans ve güvenlik zorlukları yaşadım. Bunları, etkin veri modellemesi, önbellekleme, güvenli kodlama uygulamaları kullanarak çözdüm.


Soru 21: Kendi Yazılım Takımınızı Nasıl Yönetirsiniz? Hangi Yöntemleri ve Araçları Kullanırsınız?

Cevap: Agile, Scrum, Kanban gibi yöntemlerle takımı yönetirim. JIRA, Trello gibi araçlar projenin izlenmesi için kullanılır. Düzenli toplantılar, kod incelemeleri ve açık iletişim, işbirliğini ve verimliliği teşvik eder.


Soru 22: Finansal Piyasalardaki Olaylar veya Düzenlemelerin Yazılım Üzerindeki Etkileri Neler Olabilir? Buna Nasıl Yanıt Verirsiniz?

Cevap: Finansal düzenlemeler, güvenlik standartları, veri gizliliği gibi konular yazılımın tasarımını ve işleyişini doğrudan etkileyebilir. Bu tür değişikliklere yanıt vermek için esnek mimari, iyi dökümantasyon ve hızlı ite

rasyonlar kullanılır.


Soru 23: Gerçek Zamanlı Veri İşleme İçin Hangi Teknikler ve Teknolojileri Kullanırsınız?

Cevap: Gerçek zamanlı veri işleme, Apache Kafka, Apache Storm, Redis gibi araçlar ve Stream Processing, CEP (Complex Event Processing) gibi tekniklerle sağlanabilir.


Soru 24: Java İle İlgili Hangi Yeni Özellikler Sizi Heyecanlandırıyor ve Bunları Nasıl Kullanmayı Planlıyorsunuz?

Cevap: Java'nın son sürümlerindeki özellikler, örneğin kayıt tipleri (Records), desen eşleştirme (Pattern Matching), Project Loom gibi özellikler kodun daha okunabilir, etkin ve bakımı kolay olmasını sağlar. Bu tür özellikleri, projenin uygun bölümlerinde kullanmayı planlıyorum.


Soru 25: Finans Sektöründe Çalışmanın Yazılım Geliştirmedeki Özel Zorlukları ve Fırsatları Nelerdir?

Cevap: Finans sektörü, yüksek güvenlik gereklilikleri, düzenleyici uyum, işlem hacminin büyüklüğü ve sürekli değişen piyasa koşulları gibi zorluklar içerir. Fırsatlar ise teknolojinin finansal inovasyonda oynayabileceği rol, yüksek performanslı sistemler üzerinde çalışma ve iş süreçlerini optimize etme kapasitesinde yatar.


Soru 26: Mikroservis Mimarisi Nedir ve Ne Zaman Kullanılmalıdır? Bu Yaklaşımın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Cevap: Mikroservis mimarisi, bir uygulamanın küçük, bağımsız ve birbirine ağ üzerinden bağlanan servislerden oluştuğu bir yapıdır. Avantajları arasında ölçeklenebilirlik, hızlı geliştirme, teknoloji bağımsızlığı bulunur. Dezavantajları ise ağ karmaşıklığı, veri bütünlüğü yönetimi ve izleme zorlukları olarak sıralanabilir.


Soru 27: Yazılımınızın Performansını İzlemek ve Analiz Etmek İçin Hangi Araçlar ve Tekniklerden Yararlanırsınız?

Cevap: Performans izleme için Grafana, Prometheus, New Relic gibi araçlar kullanılabilir. Bunlar, sistem kaynaklarının kullanımını, yanıt sürelerini, hata oranlarını vb. izlemek için kullanılabilir. Ayrıca, özel loglama ve uyarı mekanizmaları da etkin izleme için kullanılabilir.


Soru 28: Kullandığınız Bir Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS) İle İlgili Bir Karşılaştığınız Sorunu ve Nasıl Çözdüğünüzü Anlatın.

Cevap: Bu, adayın deneyimine özgü olacaktır. Örnek olarak, veritabanının yavaş yanıt verdiği bir durum yaşanmış olabilir. Sorunun kaynağını belirlemek için sorgu planlarını inceledim, yavaş çalışan sorguları optimize ettim, indeksleri düzenledim ve böylece performansı artırdım.


Soru 29: Java'nın Garbage Collection Mekanizması Nasıl Çalışır? Bunun Performans Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Cevap: Java'nın Garbage Collection (Çöp Toplama) mekanizması, referansı olmayan nesneleri hafızadan otomatik olarak siler. Bu, hafıza yönetimini kolaylaştırır ancak bazen beklenmedik duraklamalara neden olabilir. Performans üzerindeki etkilerini minimize etmek için farklı Garbage Collector'leri (örneğin, G1, CMS) kullanabilir ve JVM ayarlarını özelleştirebilirsiniz.


Soru 30: Kendi Takımınız İçinde Bilgi Paylaşımını Nasıl Teşvik Edersiniz? Bu Süreci Etkinleştirmek İçin Hangi Araçlar ve Yöntemler Kullanırsınız?

Cevap: Bilgi paylaşımını teşvik etmek için düzenli olarak teknik oturumlar, kod incelemeleri düzenler; Wiki, Confluence gibi araçlarla dokümantasyon sağlarım. Ayrıca, açık iletişimi teşvik eden bir kültür oluşturur, takım üyelerinin fikirlerini paylaşmalarını ve sorular sormalarını desteklerim.


Soru 31: Bir Yazılım Ürününde Kaliteyi Nasıl Garanti Edersiniz? Hangi Standartlar ve Süreçler Bu Amaçla Kullanılır?

Cevap: Kalite, düzenli kod incelemeleri, otomatik testler, performans testleri, güvenlik kontrolleri, CI/CD süreçleri ve uyulması gereken endüstri standartları (örneğin, ISO 9001) ile garanti edilir. Ayrıca, yazılımın tüm aşamalarında kalite güvencesi ile ilgili belirli kriterler ve kabul kriterleri belirlenir.


Bu tip sorular, Borsa İstanbul gibi önemli finansal piyasa oyuncularında bir Java Yazılım Mimarı pozisyonu için mülakata girecek bir adayın karşılaşabileceği çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu sorular, adayın teknik yeteneklerinin yanı sıra, iş süreçlerine, takım çalışmasına ve endüstri standartlarına olan uyumunu da değerlendirmeye yardımcı olabilir.


Soru 32: Çok Dilli (Multilingual) Bir Sistem Geliştirmenin Zorlukları Nelerdir? Bu Tür Bir Sistemde Hangi Yaklaşımları Kullanırsınız?

Cevap: Çok dilli bir sistem geliştirmenin zorlukları arasında metinlerin çevirisi, tarih ve zaman formatları, para birimi gibi yerelleştirme sorunları bulunur. Bu sorunları aşmak için uluslararasılaştırma (i18n) ve yerelleştirme (l10n) standartlarını kullanır, dil dosyaları ile çalışırım.


Soru 33: Java’da “Final”, “Finally” ve “Finalize” Anahtar Kelimeleri Arasındaki Fark Nedir?

Cevap:


Final: Bir değişkenin değerinin değiştirilemez olmasını, bir metodu miras alınamaz yapmak için kullanılır.

Finally: Try-catch bloğu içinde, hata olsa da olmasa da çalıştırılacak kodları içermek için kullanılır.

Finalize: Nesnenin Garbage Collector tarafından toplandığında çalıştırılacak metodun tanımlanmasında kullanılır. (Not: Java 9'dan itibaren bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.)

Soru 34: Bir Projede Hangi Güvenlik Protokolleri ve Uygulamalarını Kullanırsınız?

Cevap: Güvenlik, HTTPS, OAuth, JWT gibi protokollerle ve güvenli şifreleme, veri doğrulama, güvenli oturum yönetimi gibi uygulamalarla sağlanır. Ayrıca, düzenli güvenlik taramaları, güvenlik duvarları ve izin kontrolleri de kullanılır.


Soru 35: JVM (Java Virtual Machine) Nasıl Çalışır ve Yazılımınızın Performansını Etkileyen Hangi Aspektlere Dikkat Etmelisiniz?

Cevap: JVM, Java bytecode'unu yerel makine koduna çevirerek çalıştırır. Performansı etkileyen yönler arasında Garbage Collection stratejileri, hafıza kullanımı, JIT derleme gibi faktörler bulunur. İhtiyaca uygun JVM ayarlarını yapmak, performansı optimize etmek için önemlidir.


Soru 36: RESTful Web Servisler ve SOAP Arasındaki Farklar Nelerdir? Hangi Durumlarda Hangisini Tercih Edersiniz?

Cevap:


RESTful Servisler: HTTP protokolünü kullanır, durumsuzdur, ve genellikle JSON formatında veri transferi yapar. Daha hafif ve esnektir.

SOAP: XML tabanlı bir protokol olup, daha katı standartlara sahiptir. Güvenlik ve işlem desteği sunar.

Duruma bağlı olarak, esneklik ve hafiflik isteniyorsa REST, güvenlik ve işlem gereklilikleri varsa SOAP tercih edilir.

Soru 37: Büyük Veri (Big Data) İle Çalışırken Hangi Araçları ve Teknolojileri Kullanırsınız?

Cevap: Büyük veri işleme için Hadoop, Spark, Kafka gibi araçlar kullanılır. Veri depolama için HDFS, NoSQL veritabanları (örn. MongoDB, Cassandra) tercih edilir.


Soru 38: TDD (Test Driven Development) İle BDD (Behavior Driven Development) Arasındaki Fark Nedir? Hangi Durumlarda Hangisini Kullanırsınız?

Cevap:


TDD: Önce test yazılır, sonra kod. Bu, yazılımın teknik yönlerine odaklanır.

BDD: İş gereksinimlerine odaklanır ve doğal dil benzeri ifadeler kullanır. İş analistleri ve geliştiriciler arasında daha iyi anlayış sağlar.

TDD, kodun doğruluğuna odaklandığında; BDD ise iş gereksinimlerine daha yakın çalışıldığında kullanılır.

Soru 39: Bir Finansal Uygulamanın Yük Testi İçin Hangi Metrikler Önemlidir ve Nasıl Yaklaşırsınız?

Cevap: Yük testinde işlem süresi, yanıt süresi, hata oranı, çözünürlük, eşzamanlı kullanıcı sayısı gibi metrikler önemlidir. JMeter gibi araçlar kullanılarak gerçek dünya senaryolarını simüle eder, sistem zayıf noktalarını tespit eder ve gerekli optimize çalışmalarını yaparım.


Soru 40: Java'nın Son Sürümündeki En Önemli Yenilikler Nelerdir ve Bu Yeniliklerin Projeleriniz Üzerindeki Etkileri Neler Olur?

Cevap: Java'nın son sürümünde bulunan yenilikler (örneğin, desen eşleştirme, kayıt tipleri, mühürlü sınıflar) kodun okunabilirliğini, bakımını ve performansını artırabilir. Bu özelliklerin projeler üzerindeki etkisi, kullanım şekline ve iş ihtiyacına bağlı olarak değişeb

Soru 41: Dağıtık Bir Sistemin Kapalılığı (Consistency) Nasıl Sağlanır? Hangi Yöntem ve Teknolojileri Kullanırsınız?

Cevap: Dağıtık bir sistemde tutarlılığı sağlamak için iki fazlı commit, Paxos veya Raft gibi algoritmalardan yararlanılabilir. Ayrıca, eventual consistency veya strong consistency gibi farklı tutarlılık modelleri kullanılarak sistem ihtiyacına uygun bir yaklaşım seçilebilir.


Soru 42: Bir Projenin Başlangıcında Hangi Dokümantasyon ve Planlama Adımlarını Gerçekleştirirsiniz?

Cevap: Proje başlangıcında iş analizi, gereksinimlerin toplanması, iş planlaması, zaman çizelgesi oluşturma, risk analizi, mimari tasarım ve dokümantasyon gibi adımlar gerçekleştirilir. Bu, projenin başarıyla yürütülmesinin temelini atmaya yardımcı olur.


Soru 43: Java İle Web Geliştirmede Hangi Çerçeveleri (Frameworks) Tercih Edersiniz ve Neden?

Cevap: Java ile web geliştirmede Spring, Spring Boot gibi çerçeveleri tercih edebilirim. Spring, güvenlik, veri erişimi, RESTful servisler gibi birçok özelliği içerir ve esneklik, test kolaylığı gibi avantajlar sağlar.


Soru 44: Finans Sektöründe Kullanılan Algoritmik Trading İle İlgili Tecrübeniz Var Mı? Hangi Algoritmaları Kullanırsınız?

Cevap: Algoritmik trading, finansal piyasalarda otomatik ticaret yapmak için kullanılır. Eğer bu alanda tecrübe varsa, Moving Averages, Mean Reversion, Momentum, Arbitrage gibi algoritmalar kullanılabilir. Bu algoritmalara uygun yazılım geliştirmek yüksek frekanslı veri işleme ve düşük gecikme zamanı gerektirir.


Soru 45: Bir Yazılım Mimarı Olarak, Projenizin Paydaşlarıyla İletişimde Hangi Yöntem ve Araçları Kullanırsınız?

Cevap: Paydaşlarla etkili iletişim, düzenli toplantılar, e-posta güncellemeleri, proje yönetim araçları (JIRA, Trello gibi), Wiki veya Confluence gibi dokümantasyon platformları kullanılarak sağlanır. Bu, herkesin projenin durumu ve hedefleri konusunda aynı sayfada olmasını garantiler.


Soru 46: Java İle İlgili Hangi Kitapları Okudunuz veya Hangi Kaynaklardan Öğreniyorsunuz?

Cevap: "Effective Java" gibi klasik kitaplar, Oracle'ın resmi Java dokümantasyonu, Stack Overflow, GitHub, online eğitim platformları (Udemy, Coursera gibi) Java ile ilgili güncel ve kaliteli bilgi kaynaklarıdır.


Soru 47: Sizce Yazılım Mimarisinde Hangi Trendler Geleceğin Teknolojisini Şekillendirecek?

Cevap: Gelecekte, mikro hizmetler, sunucusuz mimariler, konteynerizasyon (örneğin, Docker), yapay zeka ve makine öğrenimi entegrasyonu, edge computing gibi trendler yazılım mimarisinin yönünü belirleyecektir.


Soru 48: Bir Proje İçin Hangi Veri Depolama Çözümlerini Kullanırsınız ve Neden?

Cevap: Veri depolama ihtiyacına bağlı olarak ilişkisel veritabanları (MySQL, PostgreSQL), NoSQL veritabanları (MongoDB, Cassandra), veri gölü veya veri ambarı (Amazon Redshift, BigQuery) gibi çözümler kullanılabilir. İhtiyaca uygun olması, performans, ölçeklenebilirlik ve maliyet faktörleri tercih sebebini belirler.


Soru 49: Hangi Test Otomasyon Araçları ve Kütüphaneleri İle Tecrübeniz Var?

Cevap: JUnit, TestNG, Selenium, Mockito gibi test kütüphane ve araçları kullanarak unit test, entegrasyon testi, UI testleri gibi farklı test türlerini otomatize edebilirim.


Soru 50: Kendi Kendini Geliştirmek İçin Hangi Adımları Atıyorsunuz? Yazılım Mimarisinde Sürekli Olarak Nasıl İyileşiyorsunuz?

Cevap: Kendi kendini geliştirmek için düzenli olarak kitap okuyorum, online eğitimlere katılıyorum, yeni teknolojileri deneyerek öğreniyorum, open-source projelere katkı sağlıyorum ve uzmanlarla ağ oluşturuyorum. Ayrıca, yazılım mimarisinde iyileşmek için tasarım desenleri, en iyi uygulamalar, yeni teknolojik trendler üzerine çalışıyorum ve aldığım geri bildirimleri değerlendirerek kendimi sürekli geliştiriyorum.


Soru 51: Bir Projede Performans Sorunları İle Karşılaştığınızda Hangi Adımları Atarsınız? Hangi Araçlar Yardımcı Olur?

Cevap: Performans sorunlarını teşhis etmek için profil oluşturma araçları (örneğin, VisualVM, JProfiler) kullanırım. Sorunu tanımladıktan sonra, gereksiz kodları temizler, veri yapısını veya algoritmayı optimize eder, önbellekleme kullanır veya paralel işlemler uygularım. Bu adımlar sorunu çözmede yardımcı olabilir.


Soru 52: Java’da Nesne Havuzlama Nedir? Ne Zaman Kullanılır?

Cevap: Nesne havuzlama, sıkça kullanılan nesnelerin yeniden kullanılmasını sağlayan bir tekniktir. Nesne oluşturma maliyeti yüksek olduğunda, bu nesneleri bir "havuzda" saklamak ve gerektiğinde tekrar kullanmak performansı artırabilir. Özellikle veritabanı bağlantıları gibi pahalı kaynaklar için kullanılır.


Soru 53: Çalışmış Olduğunuz Projelerde Hangi Yazılım Geliştirme Metodolojilerini Kullandınız? (Scrum, Kanban vb.)

Cevap: Projeye bağlı olarak Scrum, Kanban, Waterfall gibi farklı yazılım geliştirme metodolojileri kullanılmış olabilir. Agile (çevik) metodolojiler, sürekli değişen gereksinimlere uyum sağlamak istendiğinde etkilidir.


Soru 54: Bir Java Uygulamasının Bellek Yönetimi Nasıl İşler? Garbage Collection İle İlgili Neler Bilmelisiniz?

Cevap: Java'da bellek yönetimi, JVM tarafından yönetilir. Heap, Java nesnelerinin saklandığı alandır, ve Garbage Collection (GC), artık kullanılmayan nesnelerin bellekten temizlenmesini sağlar. GC ile ilgili bilinmesi gerekenler arasında farklı GC algoritmaları, genç nesil (young generation) ve yaşlı nesil (old generation) bölgeleri, GC'nin nasıl optimize edileceği gibi konular bulunur.


Soru 55: Docker ve Kubernetes Kullanarak Mikroservislerin Yönetimi Hakkında Ne Gibi Tecrübeleriniz Var?

Cevap: Docker, uygulamaları konteynerler içinde çalıştırmak için kullanılır, ve Kubernetes bu konteynerlerin ölçeklendirme ve yönetimini otomatize eder. Bu araçlar sayesinde mikroservisler kolaylıkla ölçeklenebilir, güncellenebilir ve yönetilebilir. DevOps süreçlerinde bu araçlar önemli bir rol oynar.


Soru 56: Hangi Proje Yönetim ve İşbirliği Araçları İle Çalıştınız?

Cevap: JIRA, Trello, Asana gibi proje yönetim araçları; Slack, Microsoft Teams gibi işbirliği araçları kullanarak ekip içi iletişimi ve projelerin düzenli olarak izlenmesini sağladım.

Hiç yorum yok

Rastgele İçerik

DonanımHaber

© tüm hakları saklıdır
made with by templateszoo