Ticker

15/recent/ticker-posts

Java 8 Functional Interfaces ve Lambda Kullanımı

Java 8'de tek metoda sahip interface'lere functional interfaceler denir. Bunlar Runable interface'i gibi built in interfaceler olabildiği gibi kendi yazdığımız interface'ler de olabilir.
Java 8 ve öncesinde bir interface'i implemente etmek için bir class yazıp metodlarını override ediyorduk.
public interface SimpleInterface {
   public void doSomething();
}
public class SimpleClass implements SimpleInterface{
   
   @Override
   public void doSomething(){
    System.out.println("doing something");
  }

}
public class Test {
  
  public static void main(String[] args) {
    SimpleClass sipmle=new SimpleClass();
    simple.doSomething()
  }

}
Görüldüğü gibi interface'i implemente eden bir sınıf yazdık ve metodunu kullandık. Eğer inner class kullansaydık :
public class Test {
  
   public static void main(String[] args) {
     SimpleInterface simple= new SimpleInterface(){
     
       @Override
       public void doSomething(){
         System.out.println("doing something");
       }

     }
     simple.doSomething();
  }

}
şeklinde Class yazmamıza gerek kalmadan interface'i direkt kullanadabilirdik. Java 8'de lamda ile bu daha da kolaylaşıyor. Eğer interface functional interface ise yani tek abstract metoda sahipse : Görüldüğü gibi tek abstract metodlu bir interface. @FunctionalInterface anatosyonu yazma zorunluluğumuz yoktur isteğe bağlıdır.
@FunctionalInterface
public interface SimpleInterface {
  public void doSomething();

}
public class Test {

  public static void main(String[] args) {
    SimpleInterface simple=()->System.out.println("doing something");
    simple.doSomething();  
  }

}
Burada "()" interface'in sahip olduğu tek methodu belirtir. -> ise implementasyonuna işaret eder. Burada implementasyon System.out.println("doing something"); şeklindedir. Bu şekilde functional interface'i class ile implemente etmeye gerek kalmadan metdounu istediğimiz yerde farklı implemnte ederek kullanabiliriz. Aynı durum tek metoda sahip built-in interfacelerde de geçerlidir. Örneğin Runable interface'i :
public class UseRunnable {

  public static void main(String[] args) {

    Runnable r1 = () -> { 
      try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      System.out.println("Running Thread 1");
    };
    Runnable r2 = () -> System.out.println("Running Thread 2");

    new Thread(r1).start();
    new Thread(r2).start();

  }

}

Yorum Gönder

0 Yorumlar